Those that were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were fifty and three thousand and four hundred.
Dân Số Ký 2:30
và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng năm mươi ba ngàn bốn trăm người.
Dân Số Ký 26:50
Đó là các họ của Nép-ta-li, tùy theo họ hàng và tu bộ mình: số là bốn mươi lăm ngàn bốn trăm người.