Those that were numbered of them, even of the tribe of Asher, were forty and one thousand and five hundred.
Dân Số Ký 2:28
và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng bốn mươi mốt ngàn năm trăm người.
Dân Số Ký 26:47
Đó là những họ của các con trai A-se, tùy theo tu bộ: số là năm mươi ba ngàn bốn trăm người.