Those that were numbered of them, even of the tribe of Dan, were threescore and two thousand and seven hundred.
Dân Số Ký 2:26
và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng sáu mươi hai ngàn bảy trăm người.
Dân Số Ký 26:43
họ Su-cham, tùy theo tu bộ: số là sáu mươi bốn ngàn bốn trăm người.