Those that were numbered of them, even of the tribe of Issachar, were fifty and four thousand and four hundred.
Dân Số Ký 2:6
và quân đội người, cứ theo kê sổ, cọng năm mươi bốn ngàn bốn trăm người.
Dân Số Ký 26:25
Đó là các họ Y-sa-ca, tùy theo tu bộ: số là sáu mươi bốn ngàn ba trăm người.