Pagiel
Dân Số Ký 2:27
Chi phái A-se phải đóng trại bên Đan; quan trưởng của người A-se là Pha-ghi-ên, con trai của Oc-ran;
Dân Số Ký 7:72
Ngày thứ mười một, đến quan trưởng của con cháu A-se, là Pha-ghi-ên, con trai của Oc-ran.
Dân Số Ký 10:26
Pha-ghi-ên, con trai Oc-ran, thống lãnh quân đội của chi phái A-se.