And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces.
Lê-vi Ký 7:8
Còn thầy tế lễ dâng của lễ thiêu cho ai, sẽ được miếng da của con sinh dùng làm của lễ thiêu đó.
Sáng Thế Ký 3:21
Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.