Gershom
1Sử Ký 23:14-17
14
Còn về Môi-se, người của Đức Chúa Trời, các con trai người đều được kể vào chi phái Lê-vi.
15
Con trai của Môi-se là Ghẹt-sôn và Ê-li-ê-xe.
16
Con trai của Ghẹt-sôn là Sê-bu-ên làm trưởng.
17
Con trai của Ê-li-ê-xe là Rê-ha-bia làm trưởng; Ê-li-ê-xe không có con trai nào khác; nhưng con trai của Rê-ha-bia nhiều lắm.
for he said
Xuất Ê-díp-tô 2:10
Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con, và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng: Ta đã vớt nó khỏi nước.
Xuất Ê-díp-tô 18:3
cùng hai con trai, một tên là Ghẹt-sôn, vì Môi-se đã nói rằng: Tôi kiều ngụ nơi ngoại bang;
Xuất Ê-díp-tô 22:21
Ngươi chớ nên bạc đãi khách ngoại bang, và cũng chẳng nên hà hiếp họ, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô.
1Sử Ký 16:20
Trảy từ dân nầy qua dân kia, Từ nước nầy đến nước khác.
1Sử Ký 29:15
Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, và kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi; các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được.
Thi Thiên 39:12
Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi; Xin chớ nín lặng về nước mắt tôi, Vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa, Kẻ khác ngụ như các tổ phụ tôi.
Thi Thiên 119:19
Tôi là người khách lạ trên đất, Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa.
Công vụ 7:29
Môi-se vừa nghe lời đó thì trốn đi ở trong xứ Ma-đi-an, nơi đó người sanh được hai con trai.
Hê-bơ-rơ 11:13
Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.
Hê-bơ-rơ 11:14
Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương.