And the
Sáng Thế Ký 3:5
nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.
Phục truyền 28:34
trở nên điên cuồng vì cảnh tượng mắt mình sẽ thấy.
2Các vua 6:20
Khi chúng nó đã vào trong Sa-ma-ri rồi, Ê-li-sê cầu rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho chúng nó thấy. Đức Giê-hô-va bèn mở mắt họ, họ thấy mình ở giữa Sa-ma-ri.
Lu-ca 16:23
Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Ap-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người;
knew
Sáng Thế Ký 3:10
A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình.
Sáng Thế Ký 3:11
Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?
Sáng Thế Ký 2:25
Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.
and they
Gióp 9:29-31
29
Phải, tôi sẽ bị định tội; Nên cớ sao tôi làm cho mình mệt nhọc luống công?
30
Nếu tôi tắm trong nước tuyết, Rửa tay tôi với nước tro,
31
Thì Ngài lại nhận tôi trong hầm, Đến đỗi quần áo tôi sẽ gớm ghê tôi.
Ê-sai 28:20
Giường ngắn quá không thể duỗi mình; nền hẹp quá không thể quấn mình.
Ê-sai 59:6
Những màng họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra; công việc họ là công việc đáng tội, tay họ làm những việc hung tàn.