Ethiopia
Sáng Thế Ký 10:6
Con trai của Cham là Cúc, Mích-ra-im, Phút và Ca-na-an.
Ê-sai 11:11
Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê -a, Ha-mát cùng các cù lao biển.