God
Sáng Thế Ký 1:5
Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.
Sáng Thế Ký 1:10
Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Sáng Thế Ký 5:2
Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người.
evening
Sáng Thế Ký 1:5
Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.
Sáng Thế Ký 1:13
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.
Sáng Thế Ký 1:19
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.
Sáng Thế Ký 1:23
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.
Sáng Thế Ký 1:31
Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.