divided
Châm Ngôn 8:28
Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững chắc,
Châm Ngôn 8:29
Định bờ cõi cho biển, Để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, Và khi Ngài lập nên trái đất,
above
Gióp 26:8
Ngài ém nước trong các áng mây Ngài, Mà áng mây không bứt ra vì nước ấy.
Thi Thiên 104:10
Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, Nó chảy giữa các núi.
Thi Thiên 148:4
Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, Hãy ngợi khen Ngài!
Truyền Đạo 11:3
Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất; khi một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó.
and it
Sáng Thế Ký 1:9
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.
Sáng Thế Ký 1:11
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.
Sáng Thế Ký 1:15
lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.
Sáng Thế Ký 1:24
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy.
Ma-thi-ơ 8:27
Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?