Let there
Sáng Thế Ký 1:14
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm;
Sáng Thế Ký 1:20
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.
Sáng Thế Ký 7:11
Nhằm năm sáu trăm của đời Nô-ê, tháng hai, ngày mười bảy, chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở xuống;
Sáng Thế Ký 7:12
mưa sa trên mặt đất trọn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.
Gióp 26:7
Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không.
Gióp 26:8
Ngài ém nước trong các áng mây Ngài, Mà áng mây không bứt ra vì nước ấy.
Gióp 26:13
Thần Chúa điểm trang các từng trời; Tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẹ.
Gióp 37:11
Ngài chứa nước trong mây, Và giăng ra các mây chớp nhoáng của Ngài;
Gióp 37:18
Ong có thế trải bầu trời ra với Đức Chúa Trời chăng? Nó vốn vững chắc như một tấm kính đúc.
Gióp 38:22-26
22
Ngươi có vào các kho tuyết chăng? Có thấy nơi chứa mưa đá,
23
Mà ta đã để dành cho thì hoạn nạn, Cho ngày chiến trận và giặc giã chăng?
24
Anh sáng phân ra bởi đường nào, Và gió đông theo lối nào mà thổi ra trên đất?
25
Ai đào kính cho nước mưa chảy, Phóng đường cho chớp nhoáng của sấm sét,
26
Để mưa xuống đất bỏ hoang, Và trên đồng vắng không có người ở;
Thi Thiên 19:1
Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.
Thi Thiên 33:6
Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.
Thi Thiên 33:9
Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.
Thi Thiên 104:2
Chúa bao phủ mình bằng ánh sáng khác nào bằng cái áo, Giương các từng trời ra như cái trại.
Thi Thiên 136:5
Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các từng trời, Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.
Thi Thiên 136:6
Ngài trương đất ra trên các nước, Vì sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời.
Thi Thiên 148:4
Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, Hãy ngợi khen Ngài!
Thi Thiên 150:1
Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!
Truyền Đạo 11:3
Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất; khi một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó.
Giê-rê-mi 10:10
Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời. Nhơn cơn giận Ngài, đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài.
Giê-rê-mi 10:12
Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài.
Giê-rê-mi 10:13
Khi Ngài phát ra tiếng, thì có tiếng động lớn của nước trong các từng trời; Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, kéo gió ra từ trong kho Ngài;
Giê-rê-mi 51:15
Chính Ngài là Đấng đã lấy quyền năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình giương các từng trời ra.
Xa-cha-ri 12:1
Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va phán về Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va là Đấng giương các từng trời, lập nền của đất, và tạo thần trong mình người ta, có phán như vầy: