Day, and
Sáng Thế Ký 8:22
Hễ đất còn, thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm, chẳng bao giờ tuyệt được.
Thi Thiên 19:2
Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ.
Thi Thiên 74:16
Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng vậy; Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời.
Thi Thiên 104:20
Chúa làm sự tối tăm, và đêm bèn đến; Khi ấy các thú rừng đi ra;
Ê-sai 45:7
Ay chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó.
Giê-rê-mi 33:20
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu các ngươi có thể phá giao ước ban ngày của ta và giao ước ban đêm của ta, đến nỗi chẳng có ngày và đêm trong kỳ nó nữa,
1Cô-rinh-tô 3:13
thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra.
Ê-phê-sô 5:13
Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.
1Tê-sa-lô-ni-ca 5:5
Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.
And the evening and the morning were
Sáng Thế Ký 1:8
Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.
Sáng Thế Ký 1:13
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.
Sáng Thế Ký 1:19
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.
Sáng Thế Ký 1:23
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.
Sáng Thế Ký 1:31
Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ sáu.