very good
Gióp 38:7
Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.
Thi Thiên 19:1
Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.
Thi Thiên 19:2
Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ.
Thi Thiên 104:24
Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài.
Thi Thiên 104:31
Nguyện sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi; Nguyện Đức Giê-hô-va vui vẻ về công việc Ngài.
Ca Thương 3:38
Há chẳng phải từ miệng Đấng Rất Cao ra tai họa và phước lành?
1Ti-mô-thê 4:4
Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được;
and the
Sáng Thế Ký 1:5
Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.
Sáng Thế Ký 1:8
Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.
Sáng Thế Ký 1:13
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.
Sáng Thế Ký 1:19
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.
Sáng Thế Ký 1:23
Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.
Sáng Thế Ký 2:2
Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.
Xuất Ê-díp-tô 20:11
vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.