God saw
Sáng Thế Ký 1:4
Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.
Phục truyền 32:4
Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn; Vì các đường lối Ngài là công bình. Ay là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực.
Thi Thiên 104:31
Nguyện sự vinh hiển Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi; Nguyện Đức Giê-hô-va vui vẻ về công việc Ngài.