Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Ê-sai 55:8