Tìm kiếm

Tăng Trưởng Trong Christ

Bài 4 - Đảm Bảo Được Tha Tội

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[  ] 1Giăng 5:11-12 [  ]1Cô-rinh-tô 10:13 [  ] Giăng 16:24

 

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ:  1Giăng 1:9

ĐẢM BẢO ĐƯỢC THA TỘI

 

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là
thành tín công bình để tha tội cho chúng ta,
và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

1Giăng 1:9

Mặc dầu sự đắc thắng cám dỗ chắc chắn là đã thuộc về Bạn, nhưng đôi khi có những lúc Bạn quên mất con đường trốn thoát sự cám dỗ. Bạn sẽ bị thất bại và lại phạm tội chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Một khi Bạn làm điều đó, thì ma quỉ sẽ làm việc ngay tức khắc:

“Ngươi đã phạm tội. Đáng lẽ ngươi phải là một Cơ Đốc nhân chân chính mà. Những người tín hữu của Chúa không làm những việc như thế bao giờ.”

Nhưng Đức Chúa Trời đã có dự bị Lời Ngài cho những thất bại của các con cái Chúa khi sa ngã phạm tội, như chúng ta thấy trong 1Giăng 1:9. Chúng ta sẽ nhận được sự tha tội trọn vẹn từ Đức Chúa Trời khi chúng ta xưng mọi tội lỗi của chúng ta ra cho Ngài.

Xưng tội có nghĩa là thổ lộ tội lỗi và nhìn nhận đó là tội lỗi theo như cách Đức Chúa Trời thấy vậy. Sự xưng tội cách thành thật như vậy cần phải có tấm lòng cương quyết từ bỏ tội lỗi. Không những Đức Chúa Trời chỉ hứa tha tội lỗi cho chúng ta, nhưng Ngài còn rửa sạch mọi sự gian ác và không công bình trong chúng ta nữa.

 

KHAI TRIỂN 1Giăng 1:9

Đức Chúa Trời muốn Bạn làm gì đối với những tội lỗi của mình?_

Ý nghĩa của việc xưng tội là gì?__________________________

Trong hành động tha tội cho chúng ta, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài thế nào?

 

“NẾU CHÚNG TA XƯNG TỘI MÌNH,”

1. Hãy xem 1Giăng 1:8, 10. Thánh Giăng đã nói Bạn cần phải nhìn nhận điều gì về chính bản thân mình?                _________________________________________________________________________________________

2. Bạn cần phải có thái độ như thế nào đối với tội lỗi?

Thi Thiên 139:23-24________________________________________________________________________

Thi Thiên 38:18____________________________________________________________________________

3. Theo Châm Ngôn 28:13 thì điều nào cần phải được cặp theo việc xưng tội của Bạn?

 

“NGÀI LÀ THÀNH TÍN CÔNG BÌNH ĐỂ THA TỘI ... SẠCH MỌI ĐIỀU GIAN ÁC.”

4. Đức Chúa Trời được mô tả như thế nào trong Thi Thiên 86:5?___________________________________

5. Theo Ê-phê-sô 1:7, dựa trên những căn bản nào mà Bạn được tha tội?

_________________________________________________________________________________________

6. Hê-bơ-rơ 10:12 đã nói gì về của lễ mà Đấng Christ đã hi sinh cho chúng ta?

_________________________________________________________________________________________

7. Đọc Hê-bơ-rơ 10:17. Tại sao việc chúng ta tiếp tục có mặc cảm về tội lỗi của mình bị coi là dại dột?

_________________________________________________________________________________________

8. Theo Ê-phê-sô 4:32 thì Bạn cần phải có thái độ thế nào đối với những người đã làm mích lòng hay làm thương tổn Bạn?____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG 1Giăng 1:9

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

ỨNG DỤNG 1Giăng 1:9

Có lẽ trong lúc đang học và làm bài nầy, có những điều được gợi lên trong tâm trí của Bạn, là những việc đã ngăn trở mối liên hệ thông công giữa Bạn với Đức Chúa Trời – có thể đó là những tội mà Bạn đã phạm cùng Ngài trong quá khứ nhưng Bạn chưa từng cầu xin Chúa tha tội cho mình. Nếu có, hãy viết xuống những điều mà Đức Chúa Trời đã giúp Bạn nhớ lại đó.

________________________________________________________________________________________

Hãy xưng những điều nầy ra cùng Đức Chúa Trời, nắm chặt lấy lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho Bạn trong 1Giăng 1:9 rằng Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi của Bạn. Và hãy cảm tạ ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài.