Tìm kiếm

Tăng Trưởng Trong Christ

Bài 1 - Đảm Bảo Về Sự Cứu Rỗi

Câu Kinh Thánh ghi nhớ: 1Giăng 5:11-12

 

Đảm Bảo về Sự Cứu Rỗi

 

“Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta,
và sự sống ấy ở trong Con Ngài.
Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống;
ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”
1Giăng 5:11-12

Năm câu Kinh Thánh ghi nhớ mà Bạn sẽ học thuộc lòng và nghiên cứu trong loạt bài học về sự đảm bảo sẽ trang bị cho Bạn khi phải đối diện lần đầu với kẻ thù tâm linh. Chiến lược đầu tiên của nó thường là gieo sự nghi ngờ về những điều mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong lòng của Bạn. Mặc dầu Bạn sẽ không nghe âm thanh của tiếng hắn nói, nhưng nó sẽ thì thầm trong tâm trí của Bạn rằng:

“Có phải nhà ngươi nghĩ rằng ngươi đã được cứu chuộc và tội lỗi ngươi đã được tha thứ chỉ bởi đức tin và việc tiếp nhận Đấng Christ thôi sao? Chắc chắn những điều đó chưa đủ đâu!”

Bạn sẽ trả lời như thế nào trong trường hợp như vậy? Hy vọng duy nhất mà Bạn có để chống cự hữu hiệu lại mọi đợt tấn công đó là chỉ nhờ cậy nơi Lời của Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời đã phán dạy thế nào trong trường hợp nầy? Đây là điều tối quan trọng mà Bạn cần biết.

Trên căn bản của “Lời Chứng” nầy – Lời của Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh – Bạn có thể quả quyết rằng Bạn thật có Chúa Cứu Thế Giêxu, và với Ngài Bạn có sự sống đời đời. Nhờ vậy, Bạn mới đắc thắng được thử thách đầu tiên của đức tin. Cuộc tấn công có thể sẽ tái diễn, nhưng bây giờ Bạn có thể đối diện với nó bằng Lời của Đức Chúa Trời đang được giấu trong lòng của Bạn.

 

KHAI TRIỂN 1Giăng 5:11-12

Ai ban sự sống đời đời?__________________________________

Sự sống đời đời được tìm thấy nơi nào?______________________

Người nào có được sự sống đời đời?_________________________

Ai không có sự sống đời đời?______________________________

 

“ĐÂY LÀ LỜI CHỨNG”

1) Trong Giăng 20:31, Thánh Giăng đã nói gì về lý do ông viết sách nầy?

_____________________________________________________

______________________________________________________

 

“ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI CHO CHÚNG TA”

2) Theo Rô-ma 5:8, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho Bạn cách nào?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3) Ê-sai 59:2-4 đã liệt kê những hậu quả do tội lỗi của con người đem lại là gì?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

4) Đọc Ê-phê-sô 2:8, 9. Tại sao những nỗ lực của loài người tìm cách đến cùng Đức Chúa Trời đều thất bại? Tại sao những việc lành không thể là phương tiện để đưa con người đến với Đức Chúa Trời?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5)-  Trong 1Phi-e-rơ 3:18, thì sứ đồ Phierơ đã giải thích phương thức nào Đức Chúa Trời đã làm để đem con người trở lại cùng Ngài?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

6) Trong Giăng 1:12, Sứ đồ Giăng đã nói như thế nào về người nhận được món quà cứu rỗi?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

“AI CÓ ĐỨC CHÚA CON THÌ CÓ SỰ SỐNG;”

7) Theo Giăng 5:24, ba kết quả của việc nghe Đạo và Tin Đạo là gì?

HIỆN TẠI___________________________________________________________________________

TƯƠNG LAI_________________________________________________________________________

QUÁ KHỨ__________________________________________________________________________

8) Đức Chúa Giêxu đã hứa điều gì cho những người tin theo Ngài trong

Giăng 10:27-29?___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

9) 2Cô-rinh-tô 5:17 mô tả điều gì đã diễn ra khi một người trở thành môn đồ Đấng Christ?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Bạn đã kinh nghiệm được những biến đổi nào trong đời sống cá nhân của mình? (xin đánh dấu X vào đầu hàng thích hợp)

____ Sự bình an nội tâm

____ Sự nhận thức mới đối với tội lỗi

____ Đắc thắng tội lỗi

____ Tình cảm mới đối với Đức Chúa Trời

____ Lòng ước muốn ham thích đọc Kinh Thánh

____ Thái độ đuợc thay đổi

____ Cảm nhận được sự tha thứ tội lỗi

____ Mối quan tâm mới mẽ dành cho người khác

 

VIẾT THUỘC LÒNG  1Giăng 5:11-12

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG 1Giăng 5:11-12

Hãy suy gẫm 1Giăng 5:11-12 và tìm cách áp dụng sự dạy dỗ này vào đời sống Bạn. Làm sao Bạn biết chắc rằng mình có sự sống đời đời?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Giờ đây, Bạn hãy để vài giây phút yên lặng cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả những gì mà Ngài đã ban cho Bạn trong Đức Chúa Giêxu.