Tìm kiếm

Tăng Trưởng Trong Christ

Bài 10 - Dâng Hiến

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu x vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.

[   ] 1Giăng 5:11-12
[   ] 1Cô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] 1Giăng 1:9
[   ] Châm Ngôn 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33
[   ] Phi-líp 4:13
[   ] Thi Thiên 119:9, 11
[   ] Giăng 13:34-35

Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: 2Cô-rinh-tô 9:7

 

DÂNG HIẾN


“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra,
không phải phàn nàn hay là vì ép uổng;
vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.”
2Cô-rinh-tô 9:7

 

Đức Chúa Trời có sự giàu có vô tận sẵn dành ban cho con cái Ngài. Chúng ta là người thừa kế mọi sở hữu mà Ngài đang nắm giữ, vì “lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, ” (Rô-ma 8:17)..

Đức Chúa Trời mong đợi chia xẻ những sự giàu có của Ngài cho chúng ta, “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32).

Tất cả mọi điều mà Bạn có là từ Đức Chúa Trời. Bạn có thể bày tỏ tấm lòng biết ơn Ngài bằng cách dâng hiến cách rời rộng – dâng hiến chinh mình, thì giờ, vật chất đang có, tài năng, tiền bạc – cho Nhà Chúa hay những ai đang có nhu cần, đang thiếu thốn.

Dâng hiến là chia xẻ những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta không thể dâng hiến nhiều hơn những gì mà Ngài sẽ ban lại cho chúng ta. Chúa Giêxu đã phán, “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các người mực ấy.” (Lu-ca 6:38).

Trong khi Bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ 2Cô-rinh-tô 9:7, hãy suy nghĩ đến những cách thực tiễn nào mà Bạn có thể chia sẻ với người khác về những gì Đức Chúa Trời đã ban cho Bạn cách nhưng không.

 

KHAI TRIỂN 2Cô-rinh-tô 9:7.

Những thái độ dâng hiến nào được Đức Chúa Trời vui lòng?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Những thái độ nào Bạn cần phải tránh?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

“MỖI NGƯỜI NÊN TÙY THEO LÒNG MÌNH ĐÃ ĐỊNH MÀ QUYÊN RA”

1. Tóm lược lại 2Cô-rinh-tô 9:6 nói gì?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Đức Chúa Giêxu đã nói gì về của cải thuộc linh và giàu có vật chất trong Ma-thi-ơ 6:19-21?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Trong Lu-ca 12:15 thì Chúa Giêxu đã cảnh cáo thế nào?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Theo Bạn nghĩ thì tại sao Chúa Giêxu đưa ra lời cảnh cáo trên?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Theo Công vụ 20:35 thì Đức Chúa Giêxu nói gì về sự dâng hiến?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

“KHÔNG PHẢI PHÀN NÀN HAY LÀ VÌ ÉP UỔNG”

5. Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:1-4 và mô tả cách ban cho nào được Đức Chúa Trời chúc phước

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Hãy đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 35:4-5. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có thái độ nào khi chúng ta ban phát?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

7. Thể theo 1Sử Ký 29:9 thì dân sự đã biểu lộ điều gì sau khi họ dâng hiến cho Đức Chúa Trời?                   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Họ đã dâng hiến với thái độ như thế nào?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

8. Hãy đọc 2Cô-rinh-tô 8:9. Làm thể nào gương của Chúa Giêxu thôi thúc chúng ta dâng hiến rời rộng?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9. Thể theo 1Cô-rinh-tô 16:1-2 thì chương trình dâng hiến thường xuyên mà Phao lô đã đề nghị là gì?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

“ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU KẺ THÍ CỦA CÁCH VUI LÒNG.”

10. Hãy đọc Lu-ca 21:1-4. Cái nhìn của Chúa Giêxu về món quà nhỏ người đàn bà góa dâng như thể nào?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11. Hãy đọc 2Cô-rinh-tô 9:8-15. Lời hứa dành ban cho những ai dâng hiến cách vui lòng là gì? (c. 8)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho những ai dâng hiến rời rộng? (c. 10, 11)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

12. Dựa theo Phi-líp 4:18-19, hãy kể ra vài kết quả của sự ban cho?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG 2Cô-rinh-tô 9:7:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG 2Cô-rinh-tô 9:7:

Những điều nào Đức Chúa Trời đã ban cho Bạn để Bạn có thể chia sẻ lại cho người khác?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Hãy xét lại sự dâng hiến của Bạn trong thời gian qua. Phương cách thực tiễn nào để Bạn có thể tăng gia sự dâng hiến cho công việc Nhà Đức Chúa Trời cũng như giúp đỡ những người đang có nhu cần?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________