Tìm kiếm

Tăng Trưởng Trong Christ

Bài 7 - Năng Lực Từ Chúa

Ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ sau đây, và đánh dấu X vào chỗ trống sau khi đọc lại từ trí nhớ cách thông suốt và đầy đủ.
[   ] 1Giăng 5:11-12
[   ] 1Cô-rinh-tô 10:13
[   ] Giăng 16:24
[   ] 1Giăng 1:9
[   ] Châm Ngôn 3:5-6
[   ] Ma-thi-ơ 6:33

Câu Kinh Thánh ghi nhớ: Phi-líp 4:13

NĂNG LỰC TỪ CHÚA

“Tôi làm được mọi sự
nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”
Phi-líp 4:13

Thỉnh thoảng Bạn có thể kinh nghiệm sự thất bại và ngã lòng. Nhưng Thánh Kinh nhắc nhở cho chúng ta về nguồn năng lực thật sự của Cơ Đốc nhân. Phaolô đã ghi lại lời hứa của Đức Chúa Trời như sau đây: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2Cô-rinh-tô 12:9)

Nhiều thế kỷ trước đây, Đức Chúa Trời đã phán cùng dân sự của Ngài rằng: ”Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10). Đây cũng là lời hứa chắc chắn cho chúng ta hôm nay.
Trong tất cả mọi thử rèn và thách thức mà Bạn phải đối diện, sự hiện diện của Đức Chúa Trời có thể nâng đỡ Bạn.

Chúng ta thấy lời hứa về sự ban cho năng lực của Đức Chúa Trời trong suốt Kinh Thánh, như trong Châm Ngôn 18:10: “Danh Đức Giêhôva vốn một ngọn tháp kiên cố; kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao.”

Trong khi Bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ Phi-líp 4:13, hãy mạnh dạn nắm chặt lấy lời hứa về năng lực của Chúa dành cho Bạn trong mọi thách thức và mọi dịp tiện để có thể chứng kiến Chúa hành động trong đời sống hằng ngày của mình.

 

KHAI TRIỂN Phi-líp 4:13

Hãy liệt kê những vấn đề mà Bạn đối diện nhưng không thể thực hiện nếu không có năng lực của Chúa.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Theo tinh thần câu Kinh Thánh nầy, chúng ta phải đối diện với những vấn đề nầy như thế nào?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

“TÔI LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ”

1. Hãy đọc 1Cô-rinh-tô 1:26-31. Tại sao Đức Chúa Trời hay sử dụng những người “bình thường” để làm những việc lớn cho Ngài?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Theo Giăng 15:5, Chúng ta có thể thực hiện được những gì ngoài Đấng Christ?
Điều kiện ắt có và đủ để kết quả mà Giăng nhắc đến trong Giăng 15:5 là gì?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. Ngoài ra, còn có thêm những điều kiện nào để được kết quả mà Giăng đã nói đến trong Giăng 15:7?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. Hãy đọc 2Cô-rinh-tô 12:9. Chúng ta có nên để cho sự yếu đuối hay thiếu khả năng là nguyên nhân gây nên sự ngã lòng dài hạn không?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Tại sao không?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Phao lô đã cảm tạ Chúa điều gì trong 2Cô-rinh-tô 2:14?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Ba ân tứ mà Chúa ban được liệt kê trong IITi-mô-thê 1:7 là gì?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

“NHỜ ĐẤNG BAN THÊM SỨC CHO TÔI.”

7. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15:2, Môise đã mô tả Đức Chúa Trời như thế nào?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Hãy đọc Nê-hê-mi 8:10. Theo Nê-hê-mi thì nguồn năng lực của chúng ta là gì?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

9. Trong Thi Thiên 18:1, Đavít đã mô tả Chúa thế nào?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Dựa theo Thi Thiên 18:2, hãy liệt kê những lý do tại sao Đavít nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Nguồn Năng Lực?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Theo Rô-ma 5:8, Đấng Christ đã làm gì cho chúng ta trong khi chúng ta còn là con người tội lỗi?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

11. Hãy đọc Ê-phê-sô 3:16-19. Đức Chúa Trời thêm năng lực cho chúng ta cách nào?                                  
Kết quả của tiến trình thêm năng lực là gì?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

12. Hãy đọc IITi-mô-thê 4:16-18, 2Cô-rinh-tô 2:14. Tại sao Chúa đã thêm sức lực cho Phaolô?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Qua kinh nghiệm trên, Phaolô đã thêm được lòng tin cậy gì?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

VIẾT THUỘC LÒNG Phi-líp 4:13

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

ÁP DỤNG Phi-líp 4:13

Liệt kê một hoạt động, việc làm hay công tác trong tuần đến mà Bạn sẽ luôn luôn cảm thấy cần nắm chắc Lời hứa trong Phi-líp 4:13, và nương nhờ vào sức lực của Chúa cách tích cực.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________