Tìm kiếm

Chúa Ban Cho Sự Thương Xót Cho Dù Bạn Sai Lầm

“Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta, không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh” (Tít 3:4-5 TTHĐ).

Cho dù bạn đang trải qua điều gì đi chăng nữa, bạn vẫn có thể sống với niềm hy vọng. Đó là tin tốt lành không hề thay đổi của Kinh Thánh.

Trong IPhi-e-rơ 1, bạn có thể tìm thấy năm lý do để sống với hy vọng. Trong bài tĩnh nguyện hôm qua, chúng ta đã xem đến lý do đầu tiên — Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài.

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét đến lý do thứ hai: Chúa luôn đối đãi bạn bằng ân điển và sự thương xót.

Phi-e-rơ viết cho những người đã là người tin Chúa, “Tôn vinh Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Jêsus chúng ta. Bởi lòng nhân từ vô biên, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta được tái sinh để làm con cái Ngài” (IPhi-e-rơ 1:3 KTHĐ).

Phi-e-rơ không chỉ nói rằng Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ. Ông đã ngợi khen Chúa vì “lòng nhân từ vô biên” của Ngài.

Càng hiểu rõ về lòng nhân từ và ân điển của Chúa, cũng như Phi-e-rơ, bạn sẽ càng kinh ngạc về điều đó. Điều này hoàn toàn không đáng được. Nó không phải là một điều gì mà bạn có thể kiếm được hay làm việc để có được. Nó chỉ là một món quà cho cách nhưng không.

Lòng thương xót của Chúa dựa trên tình yêu của Ngài dành cho bạn. Và bạn không thể làm cho Chúa yêu bạn nhiều hơn là Ngài yêu thương bạn ngay lúc nầy. Bạn cũng không thể khiến Chúa yêu thương bạn ít đi được. Điều đó có nghĩa là lòng thương xót của Chúa đối với bạn sẽ không bao giờ thay đổi.

Lời của Chúa, Kinh Thánh nói rằng, “Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta, không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh” (Tít 3:4-5 TTHĐ).

Đây là điều vô cùng quan trọng cần phải hiểu. Khi bạn, là một người tin Chúa, phạm lỗi lầm, Chúa không tức giận với bạn. Chúa không muốn trả đũa bạn. Chúa không bắt đầu lên kế hoạch để đảo lộn cuộc sống của bạn.

Đây là điều Chúa làm: Ngài luôn có hành động thương xót đối với bạn. Tại sao vậy? Bởi vì bạn đã được bao phủ bởi huyết của Chúa Jêsus khi bạn nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình.

Bởi vì Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đáp lại bằng lòng thương xót mỗi khi bạn làm điều sai lầm. Và điều đó có thể mang đến cho bạn sự hy vọng.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nhiều người khó có thể nhận lấy ân điển và sự thương xót của Chúa. Theo bạn nghĩ tại sao điều này lại như vậy?

2.    Bạn thường nghe nói về tình yêu vô điều kiện của Chúa. Nhưng bạn cảm thấy như thế nào khi biết rằng lòng thương xót của Chúa cũng là vô điều kiện?

3.    Ai trong cuộc sống của bạn cần nghe nói về ân điển và lòng thương xót của Chúa? Làm thế nào để bạn có thể chia sẻ sứ điệp đó cho họ trong tuần này?

Bạn có tin và nhận Chúa vào đời sống mình chưa?

Kinh Thánh cho biết bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus. Bạn không thể tạo công đức để có được vào thiên đàng: “Nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9 BDM).

Nếu bạn đã sẵn sàng giao phó đời sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 


NO MATTER HOW BADLY YOU MESS UP, GOD OFFERS MERCY

By Rick Warren —

“When God our Savior revealed his kindness and love, he saved us, not because of the righteous things we had done, but because of his mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit” (Titus 3:4-5 NLT).

No matter what you’re going through, you can live with hope. That’s the consistent good news of the Bible.

In 1 Peter 1, you can find five reasons to live with hope. In yesterday’s Daily Hope, we looked at the first reason: God chose you before you chose him.

Today, we’ll look at the second reason: God always treats you with grace and mercy.

Peter wrote to those who were already believers, “All honor to God, the God and Father of our Lord Jesus Christ; for it is his boundless mercy that has given us the privilege of being born again” (1 Peter 1:3 TLB).

Peter didn’t just say that God is merciful. Peter praised God for his “boundless mercy.”

The more you understand God’s mercy and grace, the more you—like Peter—will be amazed by it. It’s completely undeserved. It’s totally unmerited. It’s not something that you could earn or work for. It’s just a free gift.

God’s mercy is based on his love for you. And you can’t make God love you any more than he loves you right now. You also can’t make him love you any less. That means his mercy toward you will never change.

God’s Word, the Bible, says, “When God our Savior revealed his kindness and love, he saved us, not because of the righteous things we had done, but because of his mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit” (Titus 3:4-5 NLT).

This is extremely important to understand. When you make mistakes as a believer, God doesn’t get mad at you. God doesn’t want to get even with you. God doesn’t start planning to mess up your life.

Here’s what God does: He always acts in mercy toward you. Why? Because you’re covered in the blood of Jesus Christ when you have accepted him as Savior.

Because of Jesus, God responds in mercy every time you mess up. And that can give you hope.

Talk It Over

- It’s difficult for many people to accept God’s grace and mercy. Why do you think this is so?

- You often hear about God's unconditional love. But how does it make you feel to know that God's mercy is unconditional, too?

- What person in your life needs to hear about God’s grace and mercy? How can you share that message with them this week?

Have you trusted Jesus for your salvation?

The Bible says that you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You can’t earn God’s love or work your way into heaven. The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you haven’t trusted in Jesus and committed to following him, why wait any longer? If you’re ready to step across that line and make a decision to believe in Jesus Christ and follow him, pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe that you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I trust you when you say that salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today I’m turning over every part of my life to your management. You have the right to call the shots in my life.

“Jesus, I want to relax in your love. Thank you that I don’t have to earn it or work for it. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”