Tìm kiếm

Cách Để Sống Tự Do Trước Quyền Lực Của Sa-tan

Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

“Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối,
và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài”
(Cô-lô-se 1:13).

Sa-tan rất thích điều khiển mọi người và luôn làm như vậy. Cám dỗ và luận tội là hai phương pháp hắn thích dùng nhất để thực hiện việc đó.

Đầu tiên, hắn cám dỗ chúng ta bằng cách giảm nhẹ tội lỗi xuống mức thấp nhất trước khi chúng ta phạm tội. Hắn thì thầm vào tai chúng ta những lời như, “Đâu có phải chuyện gì to tát” và “Ai cũng làm vậy mà.” Rồi khi chúng ta phạm tội, hắn trở mặt luận tội chúng ta và nói rằng, “À, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ yêu thương ngươi nữa.”

Sa-tan giảm nhẹ tội lỗi xuống mức thấp nhất trước khi chúng ta phạm tội rồi sau đó sẽ phóng đại nó lên hết cỡ. Qua sự cám dỗ và luận tội, hắn tìm cách điều khiển chúng ta.

Nhưng, cảm tạ Chúa Giê-xu, bạn không cần phải để cho hắn tự do làm thế. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã chịu chết để hủy phá quyền lực áp chế của Sa-tan trên bạn.

Phao-lô viết trong thư Cô-lô-se 1:13, “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài” (Cô-lô-se 1:13).

Có một cuộc chiến tầm cỡ vũ trụ đang diễn ra giữa thiện và ác. Khi Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá, dường như Sa-tan đã chiến thắng.

Nhưng trên thập tự, Chúa Giê-xu đã kêu lớn lên rằng, “Mọi việc đã hoàn tất,” chứ không phải “Xong đời Ta rồi.” Ba ngày sau, Ngài đã sống lại từ phần mộ. Chúa Giê-xu không xong đời mà là Sa-tan! Bằng công tác đã thực hiện tại thập tự giá, Ngài đã đánh bại Sa-tan mãi mãi, khiến hắn không còn có thể kiểm soát chúng ta được nữa.

Nếu bạn đã tiếp nhận ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho và có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, Sa-tan chỉ còn quyền lực khi bạn trao lại cho hắn. Khi sợ hãi, cay đắng và lo âu, bạn có thể trao lại quyền lực cho Sa-tan. Nhưng khi bạn tin cậy Đức Chúa Trời, chọn tha thứ và hi vọng, Sa-tan không có quyền hành gì trên đời sống bạn.

Vì Chúa Giê-xu đã hủy phá quyền lực áp chế của Sa-tan trên bạn, bạn không còn là con rối để hắn điều khiển nữa. Bạn có thể sống trong tự do – tự do sống theo ý muốn của Chúa khi Ngài tạo dựng nên bạn.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Sa-tan điều khiển chúng ta qua sự luận tội như thế nào?
  • Bạn thấy mình thường chịu thua trước sự cám dỗ hay sự luận tội của Sa-tan hơn?
  • Nếu Sa-tan không còn quyền lực điều khiển chúng ta, vì sao chúng ta thường hay trao lại quyền lực đó cho hắn?

 


How to Live Free from Satan’s Power

BY RICK WARREN —

“God has rescued us from the power of darkness and has brought us into the kingdom of his Son, whom he loves.”

Colossians 1:13 (GW)

Satan loves to manipulate people. He does it all the time. Temptation and condemnation are Satan’s two favorite methods to do so.

First, he tempts us by minimizing sin before we do it. He’ll whisper phrases to us like, “It’s no big deal” and “Everyone is doing it.” Then, when we commit the sin, he turns on the condemnation and tells us, “Well, God will never love you again.”

Satan minimizes our sin before we commit it and maximizes it afterwards. Through temptation and condemnation, Satan tries to control us.

But thanks to Jesus, you don’t need to let him. On the cross, Jesus died to destroy Satan’s power to control you.

Paul writes in Colossians 1:13, “God has rescued us from the power of darkness and has brought us into the kingdom of his Son, whom he loves” (GW).

There is a cosmic battle going on between good and evil. When Jesus was on the cross, it looked like Satan had won.

But on the cross, Jesus shouts out, “It is finished,” not “I am finished.” Three days later he rose from the grave. Jesus wasn’t finished. Satan was! With Jesus’ work on the cross, he defeated forever Satan’s ability to control us.

If you have accepted God’s offer of salvation and have the Holy Spirit in you, Satan only has power that you yield to him. Through fear, bitterness, and anxiety, you can give power back to Satan. But when you trust God and choose forgiveness and hope, Satan is powerless in your life.

Because Jesus destroyed Satan’s power to control you, you don’t need to fall victim to his manipulation. You can live in freedom—the way God made you to live.

Talk It Over

  • How does Satan manipulate us through condemnation?
  • Do you find yourself falling victim to Satan’s temptation or condemnation more?
  • If Satan no longer has the power to control us, why do we often give that power back to him?