Tìm kiếm

Mọi Việc Đã Hoàn Tất

Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

“Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã hoàn tất, và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì nói: “Ta khát.”… Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Jêsus nói: “Mọi việc đã hoàn tất!” Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn” (Giăng 19:28,Giăng 19:30).

Người duy nhất hoàn thành mọi việc cần làm trước khi chết là Chúa Giê-xu.

Trong Giăng 4:34 Chúa Giê-xu phán, “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài.”

 

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa Giê-xu đã làm xong công việc Cha giao cho Ngài. Vào ngày Thứ Sáu Tốt Lành đầu tiên ấy, ngay trước khi Chúa Giê-xu hi sinh trên thập tự giá, Thánh Kinh cho biết, “Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã hoàn tất, và để cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm thì nói: “Ta khát.”… Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Jêsus nói: “Mọi việc đã hoàn tất!” Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn” (Giăng 19:28,Giăng 19:30). Khi Ngài nói, “Mọi việc đã hoàn tất,” đó là một tiếng kêu đắc thắng. Cụm từ ấy thật ra chỉ là một chữ duy nhất trong tiếng Hy-lạp: tetelestai. Đó là một từ vô cùng thông dụng, mang nhiều nghĩa trong xã hội Hy-lạp cổ. Khi Chúa Giê-xu phán những lời này trên thập tự giá, Ngài muốn nói lên tất cả các nghĩa hàm ngụ trong từ ngữ ấy:

 • Từ này được dùng khi các đầy tớ hay người làm công trở về báo tin vui cho chủ rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúa Giê-xu đã hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó cho Ngài.
 • Đây cũng là một thuật ngữ pháp lý được các thẩm phán sử dụng để tuyên bố một tù nhân đã thụ án xong. Chúa Giê-xu đảm bảo công lý đã được thực thi cho tội lỗi của chúng ta.
 • Từ này là một thuật ngữ dùng trong kế toán có nghĩa là một món nợ đã được thanh toán đầy đủ. Chúa Giê-xu đã trả xong món nợ tội cho chúng ta.
 • Các họa sĩ dùng từ này khi hoàn thành nét vẽ cuối trên một bức tranh. Sự hi sinh của Chúa Giê-xu đã hoàn thành kiệt tác vĩ đại của Đức Chúa Trời khi cho phép đỉnh cao sự sáng tạo của Ngài – tức là chúng ta – được cứu chuộc khỏi tội lỗi mình.
 • Các thầy tế lễ dùng từ này khi dâng sinh tế lên cho Đức Chúa Trời hàm ý nói rằng, “Của lễ đã được trọn dâng.” Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là của lễ chuộc tội chúng ta.

Chỉ một từ duy nhất đó là điều phân biệt Cơ Đốc giáo với mọi tôn giáo khác trên hành tinh này. Tất cả các tôn giáo khác đều nói về những gì bạn cần làm để được hòa thuận với Đức Chúa Trời.

Còn Chúa Giê-xu phán, “Mọi việc đã hoàn tất.” Bạn không cần làm bất cứ điều gì để được đến gần Đức Chúa Trời. Ngài đã làm xong mọi việc! Bạn chỉ cần tin nhận Ngài.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

 • Nhận biết rằng Chúa Giê-xu đã làm trọn công tác quan trọng nhất thay cho bạn khiến bạn nhìn nhận khác đi về những nhiệm vụ đang chờ đợi mình trong ngày hôm nay như thế nào?
 • Trong năm ý nghĩa của từ tetelestai, ý nghĩa nào quan trọng nhất đối với cá nhân bạn? Vì sao?
 • Việc Đức Chúa Trời mở một con đường miễn phí đưa chúng ta đến với sự cứu rỗi cho chúng ta biết gì về đặc tánh của Ngài?

 

 


It Is Finished

BY RICK WARREN — 

“After this, Jesus knew that everything had been done. So that the Scripture would come true, he said, ‘I am thirsty’ . . . When Jesus tasted the vinegar, he said, ‘It is finished.’ Then he bowed his head and died.”

John 19:28, 30 (NCV)

The only person ever to finish everything he had on his plate before he died was Jesus.

In John 4:34, Jesus said, “My food is to do what God wants! He is the one who sent me, and I must finish the work that he gave me to do” (CEV).

Fortunately for you and me, Jesus did finish the work God gave him. Right before Jesus died on the cross on the first Good Friday, the Bible says, “After this, Jesus knew that everything had been done. So that the Scripture would come true, he said, ‘I am thirsty’ . . . When Jesus tasted the vinegar, he said, ‘It is finished.’ Then he bowed his head and died” (John 19:28, 30 NCV).

When Jesus says, “It is finished,” it was a shout of victory. The phrase actually is a single word in the original Greek: tetelestai. It was a very common word in ancient Greek society with many meanings. When Jesus said these words on the cross, he was referring to each of the meanings:

 • It was used by servants and employees who return to their master with news they had finished the task. Jesus had finished the task God had given him.
 • It’s a legal term judges would use to announce that a prisoner had completely served his prison time. Jesus made sure that justice had been served for our sin.
 • It was an accounting term meaning a debt had been paid in full. Jesus completely paid our debt.
 • Artists used the term when painting a picture to denote their final stroke. Jesus’ sacrifice finished God’s great masterpiece by making it possible for the pinnacle of his creation—us—to be redeemed from our sin.
 • Priests used the term when they offered a sacrifice to God to say, “The sacrifice has been made.” Jesus’ death on the cross was the sacrifice for our sin.

That one single word is what separates Christianity from every other religion on the planet. All other religions are about what you need to do to be right with God.

Jesus says, “It is finished.” You don’t need to do anything to have access to God. He’s done everything! You just need to trust him.

Talk It Over

1.  How does knowing Jesus has finished the most important work for you change how you view the tasks in front of you today?

 • Of the five meanings of the word tetelestai, which one is most important to you personally? Why?
 • What can we know about God’s character by the fact that he made a way for us to salvation that didn’t cost us anything?