Tìm kiếm

Mỗi Cơn Bão Là Một Trường Học, Mỗi Thử Thách Là Một Người Thầy

Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

 
Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. (2 Cô-rinh-tô 4:17 BHĐ)

Khi chúng ta trải qua những khó khăn trong cuộc sống, điều đầu tiên chúng ta thường cố gắng làm là đổ lỗi cho người khác. Nhưng nan đề của bạn xuất phát từ đâu không quan trọng - Đức Chúa Trời vẫn có một mục đích cho nan đề đó trong cuộc sống bạn. Ngay cả khi bạn làm những điều ngu xuẩn, Ngài cũng có thể vận dụng nó. Ngay cả khi những người khác cố ý làm tổn thương bạn, Ngài có thể vận dụng nó. Ngay cả khi ma quỷ có những kế hoạch tệ hại cho cuộc sống của bạn, Đức Chúa Trời vẫn có thể dùng nó để đem đến điều tốt.

Mục đích của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn các nan đề và nỗi đau của bạn. Ngài có một chương trình! Bạn cần phải bỏ qua nỗi đau tạm thời và thay vào đó hướng đến những lợi ích lâu dài trong cuộc sống của bạn. Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng,.” (Rô-ma 5:3-4 BHĐ).

Mục đích của những nan đề và khó khăn của bạn là gì? Đức Chúa Trời muốn bạn học hỏi điều gì đó. Mỗi cơn bão là một trường học. Mỗi thử thách là một người thầy. Mỗi kinh nghiệm là một sự giáo dục. Mọi khó khăn đều giúp cho sự phát triển của bạn.

Hầu hết chúng ta học chậm. Nếu bạn không học được điều gì đó, Đức Chúa Trời sẽ lại đem nó đến trong cuộc đời bạn. Nó sẽ trở lại, bởi vì Chúa quan tâm đến tính cách của bạn nhiều hơn là sự thoải mái của bạn. Ngài thích thấy bạn trở nên giống Đấng Christ nhiều hơn là Ngài tạo mọi sự dễ dàng cho bạn.

Có lẽ bạn đang phải đối diện với một nan đề lớn ngay bây giờ. Nó có thể là một căn bệnh, hoặc tội lỗi, hoặc một vấn đề tài chính, hoặc một mối quan hệ bị căng thẳng. Đức Chúa Trời có phán lời nào với bạn khi bạn đang trải qua gian nan? Chắc chắn rồi.  Đức Chúa Trời đang nói với bạn, “Đừng bỏ cuộc.  Hãy trưởng thành.” Hãy hoàn tất mục đích của sự khốn khó của mình – để ngày càng trở thành con người mà Ngài đã tạo dựng bạn.

Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu.” (2 Cô-rinh-tô 4:17)

Thảo Luận

1.Việc đổ lỗi thì ảnh hưởng như thế nào đến bạn về mặt tâm linh và tình cảm?

2.Bạn có thể thực hiện những bước tăng trưởng tâm linh nào để có thể hoàn tất mục đích sự khốn khó của mình?

3.Bạn có thể trả lời thế nào khi được hỏi, "Tại sao 'người tốt' này lại trải qua sự khốn khó như vậy?"

 

 


Every Storm Is a School, Every Trial a Teacher

BY RICK WARREN — 

“This small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory, much greater than the trouble” (2 Corinthians 4:17 GNT).

When we go through difficulties in life, the first thing we often try to do is blame somebody else. But it doesn’t matter where your problem came from — God still has a purpose for it in your life. Even when you do stupid things, God can use it. Even when other people hurt you intentionally, he can use it. Even when the Devil plans bad things for your life, God can bring good out of it.

God’s purpose is greater than your problems and your pain. He has a plan! You need to look past the temporary pain and look instead at the long-term benefit in your life.

Romans 5:3-4 says, “We can rejoice, too, when we run into problems and trials, for we know that . . . they help us learn to be patient. And patience develops strength of character in us and helps us trust God more each time we use it until finally our hope and faith are strong and steady” (TLB).

What’s the purpose of your problems and difficulty? God wants you to learn something. Every storm is a school. Every trial is a teacher. Every experience is an education. Every difficulty is for your development.

Most of us are slow learners. If you don’t learn something, God will bring it up again in your life. It will come back, because God is more interested in your character than he is in your comfort. He is more interested in seeing you become more like Christ than he is in making things easy for you.

Maybe you are facing a major difficulty right now. It may be an illness or guilt or a financial problem or strain in a relationship. Does God have a word for you while you’re going through your difficulty? Absolutely. God is saying to you, “Don’t give up. Grow up.” Fulfill the purpose of your difficulty — becoming more and more the person he created you to be.

“This small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory, much greater than the trouble” (2 Corinthians 4:17 GNT).

 

Talk It Over

  • How does placing blame affect you spiritually and emotionally?
  • What steps can you take to grow spiritually so that you can fulfill the purpose of your difficulty?
  • How might you respond to someone who asks, “Why is this ‘good person’ experiencing such a hard time?”