Tìm kiếm

Ba Sai Lầm Cần Tránh Khi Đối Diện Với Khó Khăn

Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

“Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b BTT).

Trong sách Công-vụ các Sứ-đồ đoạn 27, sứ đồ Phao-lô ra khơi đi Rô-ma cùng với các tù nhân khác, và họ phải đối diện những khó khăn vô cùng trong cuộc hành trình vì gió ngược. Phao-lô cảnh báo những người cùng đi rằng một khi ra khơi, họ sẽ bị kẹt trong một cơn bão lớn và kết quả sẽ là thảm họa. Dù nghe vậy họ vẫn quyết định ra khơi, mắc phải ba sai lầm chung mà chúng ta cũng thường có xu hướng vấp phạm khiến chúng ta gặp rắc rối.

 

1. Chúng ta lắng nghe lời khuyên không đúng. “[Họ] thầy đội tin lời người lái tàu” (Công vụ 27: 11b BTT). Đức Chúa Trời đã bảo đừng làm, và sứ đồ Phao-lô cảnh cáo họ đừng làm điều đó. Nhưng vì “chuyên gia” nói đi được, họ đã quyết định đi. Nếu Đức Chúa Trời bảo bạn làm một việc và tất cả các chuyên gia trên thế giới bảo bạn làm điều gì đó khác, đừng lắng nghe các chuyên gia. Hãy lắng nghe những gì Ngài nói.

2. Chúng ta hùa theo đám đông. “nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó” (Công vụ 27:12b BTT). Đa số người ta thường sai lầm, đa số dân Y-sơ-ra-ên muốn trở về Ai Cập, và họ cũng đã sai. Áp lực xung quanh cản trở nhiều người làm theo ý Chúa.

3. Chúng ta dựa vào hoàn cảnh. “Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định” (Công vụ 27:13a BTT). Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo những người khác rằng họ đang tiến vào cơn bão, nhưng họ vẫn ra khơi. Bạn không nên đi qua mọi cánh cửa mà bạn thấy mở. Bạn không nên lợi dụng mọi cơ hội bạn có. Bạn không nên nhận mọi việc làm được đề nghị.  Bạn không nên hẹn hò với bất cứ người nào mời bạn. Sa-tan cũng có thể sắp xếp những hoàn cảnh, vì vậy bạn cần phải cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn mình.

Rắc rối là một phần của cuộc sống.  Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn! Chúa Jesus bảo chúng ta như vậy: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33b BTT).

Nhưng biết cách tránh ba sai lầm này sẽ giúp bạn lèo lái qua những khó khăn mà bạn phải đối diện trong hành trình đức tin của mình.

Thảo Luận

1.Bạn nghĩ tại sao Đức Chúa Trời khiến bạn phải trải nghiệm khó khăn trong hành trình đức tin của bạn?

2.Bạn đã gặp rắc rối ra sao  vì bạn đã phạm một trong ba sai lầm được thảo luận trong bài học hôm nay?

3.Trong hoàn cảnh đó, Chúa đã giải cứu bạn như thế nào?

 


 

Three Mistakes to Avoid in the Face of Difficulty

BY RICK WARREN —

“In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world” (John 16:33b NIV).

In Acts 27, Paul set sail for Rome with other prisoners, and they faced great difficulties on their journey because the winds were against them. Paul warned the men on one leg of their voyage that if they set sail, they would be caught in a major storm and the results would be disastrous. They decided to sail anyway, making three common mistakes that we also tend to make that get us into trouble.

1. We listen to bad advice. “[They] followed the advice of the pilot” (Acts 27:11b NIV). God had already said not to do it, and Paul warned them not to do it. But because the “expert” said it was okay, they did it. If God tells you to do one thing and all the experts in the world tell you to do something else, don’t listen to the experts. Listen to what God says.

2. We follow the crowd. “The majority decided that [they] should sail on” (Acts 27:12b NIV). The majority is often wrong! The majority of the Israelites wanted to go back to Egypt, and they were wrong, too. Peer pressure keeps a lot of people from doing what God wants them to do.

3. We rely on circumstances. “When a gentle south wind began to blow, they saw their opportunity”(Acts 27:13a NIV). Paul warned the others that they were heading into a storm, but they sailed anyway. You should not go through every open door you see. You should not take advantage of every opportunity given to you. You should not accept every job that is offered to you. You should not date everybody that asks you out. Satan can arrange circumstances, too, so you need to ask God for his direction.

Trouble is a part of life. You will have difficulties! Jesus told us so in John 16:33b: “In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world” (NIV).

But knowing how to avoid these three mistakes will help you navigate through the difficulties you faced on your journey of faith.

Talk It Over

  • Why do you think God allows you to experience difficulty on your journey of faith?
  • How have you gotten into trouble because you made one of the three mistakes discussed in today’s devotional?
  • How did God deliver you in that situation?