Tìm kiếm

Nghỉ Ngơi, Và Tin Tưởng Thời Điểm Của Chúa

Tinh Nguyen Ms Rick Warren small“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài.…Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác” (Thi Thiên 37:7-8 BTT).

“Vả kẻ nào vội bước bị vấp phạm” (Châm Ngôn 19:2b BTT). Thật bực bội khi bạn đang vội vã mà Đức Chúa Trời thì không. Đức Chúa Trời không bao giờ vội vàng! Kinh Thánh nói một ngày giống như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày đối với Đức Chúa Trời. Một trong những điều vô dụng nhất để cố gắng làm là hối thúc Chúa. Khi chúng ta tự cố gắng giải quyết vấn đề và giúp Chúa một tay, chúng ta gặp rắc rối.

Khi bạn có mong ước từ Đức Chúa Trời và quyết định theo đuổi nó nhưng rồi bị giam lại trong phòng đợi của Chúa, bạn bắt đầu cố tìm nhiều cách thực hiện mong ước của Chúa bằng cách riêng của mình.

 Nhưng Kinh Thánh nói rằng hãy tin tưởng vào thời điểm của Chúa: “Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài.…Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác” (Thi Thiên 37:7-8 BTT).

Nghỉ ngơi có thể là một hành động của đức tin. Điều đó có nghĩa là bạn đang chờ đợi Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jesus và các môn đồ đi trên thuyền bị gặp một trận bão lớn, Chúa Jesus vẫn cứ ngủ mặc cho những tiếng ồn ào, trong khi đó thì các môn đồ đã hoảng sợ. Khi họ đánh thức Ngài để hỏi, “Tại sao Ngài lại ngủ ?!” Ngài đáp, “Các ngươi có nghĩ Đức Chúa Trời sẽ để chiếc thuyền bị chìm với ta trong đó không?” Bằng cách ngủ khi trải qua cơn bão, Chúa Jesus đã nói rằng chúng ta có thể tin tưởng Đức Chúa Trời ngay khi đang ở giữa một cơn bão.

Khi chúng ta ở trong cơn bão, chúng ta có xu hướng nằm suốt đêm và băn khoăn về nó. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta không đang sống bằng đức tin. Chúng ta không thể ngủ được vì chúng ta không thực sự tin cậy Đức Chúa Trời hành động. Chúa nói, “Đừng băn khoăn. Hãy nhớ rằng ta luôn ở cạnh con, và con có thể tin tưởng vào sự sắp đặt thời gian của ta. ”

Lo lắng chỉ khiến bạn trở nên khốn khổ. Vì vậy, đừng lo lắng, và hãy bắt đầu tin tưởng Đức Chúa Trời hành động trong bạn và thông qua bạn đang khi bạn bị trì hoãn trên con đường đạt đến mong ước của bạn.

Thảo Luận

1.Tại sao việc nghỉ ngơi thường xuyên khiến chúng ta cảm thấy tội lỗi?

2.Bạn nghĩ gì khi Đức Chúa Trời đang cố gắng dạy bạn trong lúc bạn bị trì hoãn? Bạn đã học được gì về bản thân và về Đức Chúa Trời khi bị trì hoãn có mục đích?

3.Bạn có thể thay đổi gì về thời gian biểu hoặc kỳ vọng của bạn để bạn không bị cám dỗ thúc hối Đức Chúa Trời trong giai đoạn đức tin này?


 

 

Rest, and Trust God’s Timing

BY RICK WARREN —

“Rest in the Lord; wait patiently for him to act … Don’t fret and worry — it only leads to harm” (Psalm 37:7-8 TLB).

Proverbs 19:2b says, “Impatience will get you into trouble”(GNT). It’s frustrating when you’re in a hurry and God isn’t. God is never in a hurry! The Bible says a day is like a thousand years and a thousand years like a day to God. One of the most useless things to try to do is to speed up God. When we try to take matters into our own hands and help God out, we get in trouble.

When you get a dream from God and make the decision to go for it but then are forced into God’s waiting room, you start trying to figure out ways of doing God’s dream on your own.

But the Bible says to trust God’s timing: “Rest in the Lord; wait patiently for him to act. . . . Don’t fret and worry — it only leads to harm” (Psalm 37:7-8 TLB).

Resting can be an act of faith. It means you’re waiting on God. When Jesus and the disciples were in a boat that was caught in a big storm, Jesus just kept sleeping through all the ruckus while the disciples freaked out. When they woke him up to ask, “Why are you sleeping?!” he responded, “Do you think God is going to let the boat sink with me in it?” By sleeping through the storm, Jesus was saying that we can trust God even in the middle of a storm.

When we get into a storm, we tend to lie awake all night and fret about it. But that means we’re not living by faith. We can’t get any sleep because we don’t really trust God to work it out. God says, “Don’t fret. Remember that I’m always with you, and you can trust my timing.”

Worry only makes you miserable. So stop worrying, and start trusting God to work in you and through you while you are in a delay on the way to your dream.

Talk It Over

  • Why does rest so often make us feel guilty?
  • What do you think God is trying to teach you while you have been delayed? What have you learned about yourself and about God in a delay by design?
  • What is one thing you can change about your schedule or your expectations so that you are not tempted to rush God in this phase of your faith?