Bốn Cách Chúa Nói Với Bạn

Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

Vì Đức Chúa Trời phán một, hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến.” (Gióp 33:14)

Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá bận rộn, không nghe được lời đáp của Chúa.  Nhưng chúng ta phải thong thả bắt đúng tần số và lắng nghe, bởi vì Chúa đang phán.  Gióp 33:14 nói: “Đức Chúa Trời có phán, một lần hoặc hai lần, nhưng người ta không để ý đến.”

Câu hỏi là, “Làm sao tôi hiểu được?  Làm cách nào để tôi bắt đúng tần số và có thể nghe được tiếng Chúa?

Đây là bốn tần số mà Chúa sử dụng:

1. Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh.

Kinh Thánh là sách hướng dẫn cho đời bạn.  Nó chỉ cho bạn bước đúng phải đi.  Đó là tại sao bạn cần phải đọc Lời Chúa mỗi ngày.  Nếu bạn không có thì giờ yên tĩnh hàng ngày để đọc Kinh Thánh, thì cũng giống như lúc Chúa muốn nói chuyện với bạn mà đường dây cứ bận hoài.  Bạn cần phải giữ liên lạc liên tục với Chúa, bởi vì ý muốn của Chúa được tìm thấy trong Lời của Ngài. 

 2. Chúa nói với chúng ta qua các những người giảng dạy

Có bao giờ bạn ngồi nghe giảng trong nhà thờ mà cảm thấy những điều mục sư nói là một tin nhắn trực tiếp từ Chúa cho bạn?  Tôi hay các mục sư khác không có cách nào có thể tìm ra chính xác những nhu cầu của từng người nghe mà giảng cho họ.  Nhưng Chúa biết.  Vì vậy trước mỗi khi giảng, tôi cầu nguyện, “Lạy Chúa, Chúa biết từng nhu cầu của dân sự Ngài.  Xin cho con nói ra những lời cần phải nói.”  Bằng cách nào đó, chỉ có Chúa mới có thể, Chúa dùng sự giảng dạy của tôi và của các mục sư khác để đáp ứng nhu cầu của người đang lắng nghe.

3. Chúa nói với chúng ta qua những cảm nghĩ.

Có hai thái cực liên quan đến điều này.  Một thái cực là người thích lý luận, tin rằng không có cảm nghĩ nào có thể đến từ Thiên Chúa; tất cả phải được hợp lý.  Một thái cực khác là niềm tin thần bí, tin rằng mỗi cảm nghĩ là từ Thiên Chúa.  Bạn cần phải đứng ở giữa và nhận ra rằng mọi cảm nghĩ phải phù hợp với Lời Chúa.

4. Chúa nói với chúng ta qua hoàn cảnh của chúng ta.

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, Chúa phải thường xuyên sửa trách bạn, và một trong những điều Chúa dùng để thực hiện những sửa trách đó là Ngài sử dụng hoàn cảnh đến trong đời bạn.  Khi bạn bắt đầu lắng nghe Chúa thông qua các hoàn cảnh, ấn tượng, những người giảng dạy, hoặc kinh thánh, đôi khi Ngài sẽ dẫn bạn theo những cách mà bạn không hiểu.  Đứng yên đó!  Đi theo Chúa không luôn luôn dễ dàng, nhưng nó sẽ gặt hái thêm phước lành trong cuộc sống của bạn hơn bạn có thể tưởng tượng.

 Thảo luận

1.Bạn có nhớ lúc mà Chúa đã dùng một trong những tần số này để nói với bạn về ý muốn của Ngài cho đời sống bạn không?

2.Bạn nghĩ thế nào về việc Chúa muốn bạn thử xem một cảm nghĩ của bạn có phải đến từ Chúa không?

3.Bạn cần phải thay đổi quan điểm của bạn như thế nào về những hoàn cảnh của bạn để thấy rằng Chúa dùng những hoàn cảnh đó để nói với bạn?

 


Four Ways God Speaks to You

By Rick Warren — 

“God does speak — sometimes one way and sometimes another — even though people may not understand it” (Job 33:14 NCV).

A lot of us think we’re too busy to listen for God’s response. But we have to take the time to tune in and listen, because God is speaking. Job 33:14 says, “God does speak — sometimes one way and sometimes another — even though people may not understand it” (NCV).

The question is, “How do I understand it? How do I tune in so that I can hear God’s voice?”

Here are four of the channels that God uses:

  1. God speaks to us through the Bible. It’s your guidebook for life. It shows you the right step to take. That is why you need to read God’s Word every day. If you’re not having a daily quiet time and reading the Bible, God is getting a busy signal when he wants to speak to you. You have to keep a constant connection, because God’s will is found in God’s Word.
  2. God speaks to us through teachers. Have you ever been in a church service and felt like what the teacher was saying was a direct message from God to you? There’s no way I or any other teacher could figure out exactly what to say to meet every need. But God knows. So before every service I pray, “God, you know the people and the needs out there. Give me the right things to say.” Somehow, in the way only he can, God uses my teaching and the teaching of other pastors to meet the needs of people who are listening.
  3. God speaks to us through impressions. There are two extremes to this. One extreme is the rationalist who believes no impression can be from God; it all has to be logical. At the other extreme is the mystical belief that every impression is from God. You need to get in the middle and realize that every impression has to match God’s Word.
  4. God speaks to us through our circumstances. If we’re going to live a life of significance, God’s got to make constant course corrections, and one of the things he uses to do that is the circumstances that come into our lives. When you start to listen to God through circumstances, impressions, teachers, or the Bible, sometimes he’s going to lead you in ways that you don’t understand. Hang in there! Following God is not always easy, but it will reap more blessing in your life than you can imagine.

Talk It Over

  • When was a time that God used one of these channels to speak to you about his will for your life?
  • How do you think God wants you to test an impression to see if it is from God?
  • How do you need to change your perspective on your circumstances so that God can use them to speak to you?