Tìm kiếm

Đừng Sợ Hãi Trong Sự Trì Hoãn Của Đức Chúa Trời

Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

“Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2 BTT).

Những mong ước không bao giờ được hoàn thành ngay lập tức. Lúc nào cũng có một khoảng thời gian chờ đợi. Người Do Thái đã được đưa ra khỏi Ai Cập và sau đó đã lang thang trong 40 năm trước khi họ đến được vùng Đất Hứa, mặc dù chuyến đi lý ra ít hơn một vài tuần.

Cũng giống như người Do Thái, đôi khi chúng ta bị trì hoãn với một mục đích. Mỗi mong ước đều gặp những khó khăn. Đức Chúa Trời sử dụng sự trì hoãn để giúp chúng ta sẵn sàng cho những khó khăn đó.

Đức Chúa Trời sử dụng những sự trì hoãn để thử chúng ta. “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:2 BTT).

Vậy khi mong ước của bạn bị trì hoãn, bạn nên phản ứng như thế nào?

Đừng sợ hãi!  Nắm chặt nỗi sợ hãi là sai lầm đầu tiên mà người Do Thái mắc phải. “Chúng ta sẽ đi lên đâu? Anh em chúng ta làm cho chúng ta tiêu gan vì nói rằng: Ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:28a BTT). Người Y-sơ-ra-ên đã có đủ đức tin để thoát khỏi Ai Cập, nhưng họ không có đủ đức tin để di chuyển vào vùng Đất Hứa. Họ đã sợ.

Vấn đề với sợ hãi là nó giữ bạn lại trong nơi hoang dã. Nó kéo dài sự trì hoãn. Nhiều mong ước của bạn chưa bao giờ được hoàn thành, không phải vì Đức Chúa Trời mà bởi vì bạn, bởi vì bạn đã không vững bước trong đức tin.

Liều thuốc chữa cho sự sợ hãi là đức tin, hãy chăm chú vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hãy nhận biết rằng Ngài đang ở cùng bạn. Ngài nói, “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi” (Ê-sai 41:10a BTT). Ngài ở cùng với bạn ngay bây giờ, Ngài đã đang và sẽ luôn ở cùng bạn.

Có thể lúc này bạn đang ở giai đoạn trì hoãn. Bạn đã từng cầu nguyện về việc nào đó, và nó đã chưa xảy ra. Bạn có thể bắt đầu nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên mình.

Đức Chúa Trời nào đã quên bạn đâu! Đây chỉ là một sự trì hoãn có mục đích. Đức Chúa Trời biết bạn đang phải trải qua những gì. Ngài muốn xây dựng tính cách của bạn, và Ngài muốn bạn học tin tưởng ở nơi Ngài. Bạn có thể dựa vào sự giúp đỡ của Ngài. Đừng sợ!

Suy Gẫm &Thảo Luận

1.Việc Đức Chúa Trời thử thách đức tin làm tâm linh bạn tăng trưởng như thế nào?

2.Nỗi lo sợ của bạn về nơi Đức Chúa Trời có thể sẽ dẫn bạn đến hay điều Ngài có thể sẽ yêu cầu bạn làm là gì?

 


Don’t Fear in God’s Delays

BY RICK WARREN — 

 “Do you remember how the Lord led you through the wilderness for all those forty years, humbling you and testing you to find out how you would respond, and whether or not you would really obey him?” (Deuteronomy 8:2 TLB).

Dreams are never fulfilled immediately. There’s always a waiting period. The Israelites were brought out of Egypt and then wandered around for 40 years before they went into the Promised Land, even though the trip shouldn’t have taken more than a few weeks.

Just like the Israelites, sometimes we are delayed by design. Every dream has difficulties. God uses delays to get us ready for those difficulties.

God also uses delays to test us. The Bible says in Deuteronomy 8:2, “Do you remember how the Lord led you through the wilderness for all those forty years, humbling you and testing you to find out how you would respond, and whether or not you would really obey him?” (TLB).

So when your dream is delayed, how should you respond?

Don’t fear!

Embracing fear is the first mistake the Israelites made. Deuteronomy 1:28a says, “Why should we go there? We are afraid. The men we sent tell us that the people there are stronger and taller than we are” (GNT). The Israelites had enough faith to move out of Egypt, but they didn’t have enough faith to move into the Promised Land. They were afraid.

The problem with fear is that it keeps you in the wilderness. It prolongs the delay. Many of your dreams have never been fulfilled, not because of God but because of you, because you wouldn’t step out in faith.

The antidote to fear is faith, focusing on God’s presence. Realize that God is with you. He says, “Fear not, for I am with you” (Isaiah 41:10a TLB). He’s with you now, he always has been, and he always will be.

Maybe you’re in the delay phase right now. You’ve been praying about something, and it hasn’t happened yet. You may start to think that God has forgotten you.

God has not forgotten you! It is a delay by design. God knows what you’re going through. He wants to build your character, and he wants you to learn to trust in him. You can count on him for his help. Don’t fear.

 

Talk It Over

 How has God’s testing of your faith produced spiritual growth in your life?

 What are your fears about where God may be leading you or what he may be asking you to do?