Tìm kiếm

Hai Bước Để Biết Ý Muốn Của Chúa

Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

“Nếu bạn muốn biết Chúa muốn bạn làm gì, hãy cầu hỏi Ngài. Ngài sẽ phán với bạn. Vì Chúa sẵn sàng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai.” (Gia-cơ 1:5a)
 
Nếu bạn muốn biết ý Chúa, bạn cần phải làm một vài điều:

  • Thừa nhận rằng bạn cần sự hướng dẫn.

Chúng ta thật ra không muốn thừa nhận rằng mình đang bối rối.  Nhất là các ông không thích như vậy!  Nó không phải là bản chất của tôi để nói, “Ồ, tôi bị lạc rồi!” và dừng lạì để hỏi đường.  Đó là lý do tại sao, khi muốn biết được ý muốn của Chúa, phải thật sự can đảm thừa nhận rằng chúng ta đang bối rối và cần sự hướng dẫn.
 


Thi Thiên 25:9 nói, “Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chính trực và chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì.” Nếu bạn kiêu ngạo nghĩ rằng mình có thể giải quyết được mọi việc, thì Chúa sẽ nói, “Thôi được, con cứ làm đi.”  Có người đã nói với tôi rằng, “Tôi đã là tín đồ theo Chúa cả 20 năm nay rồi, và tôi chưa bao giờ cảm thấy Chúa hướng dẫn tôi.” Câu trả lời của tôi?  Có lẽ tại vì bạn đã chưa bao giờ thừa nhận là bạn cần sự hướng dẫn của Chúa.  Bạn đi làm và nghĩ rằng mình biết phải làm gì mà không cầu nguyện về việc làm.  Bạn làm những quyết định về vấn đề tài chánh biết bao nhiêu lần mà không cầu nguyện.  Bạn lập chương trình nghỉ hè mà không cầu nguyện.  Bạn làm những quyết định nghề nghiệp mà không cầu nguyện.  Nếu bạn độc thân, bạn hẹn hò đi chơi mà không cầu nguyện.  Bạn nghĩ rằng bạn biết, nhưng bạn có thể muốn dừng lại và thừa nhận rằng bạn cần sự hướng dẫn, bởi vì nó là bước đầu tiên trong việc biết được ý muốn của Chúa cho cuộc sống của bạn.
 

 

  • Lấy đức tin cầu xin Chúa hướng dẫn

Kinh Thánh chép trong Gia-cơ 1:5-6, “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.”
 
Để ý thấy có hai điểm chính để biết sự khôn ngoan của Chúa. Trước tiên, bạn phải hỏi đúng người: Chúa.  Bạn không hỏi người thợ làm móng tay, người pha rượu của bạn, hoặc một số nguồn "đáng tin cậy" khác như một người hướng dẫn chương trình đài phát thanh.  Bạn phải hỏi đúng người!  Sau đó bạn hỏi với thái độ đúng: mong đợi Chúa trả lời.  Bạn đã bao giờ cầu xin Chúa hướng dẫn bạn, nhưng bạn đã không thật sự mong đợi Chúa trả lời?  Chắc chắn bạn có như vậy.  Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ nhận được bất cứ điều gì từ sự cầu xin đó.  Bạn phải cầu xin và mong đợi một câu trả lời. Chúa quý trọng đức tin, và Ngài hứa sự khôn ngoan cho bước kế tiếp của cuộc sống của bạn.
 
 
Thảo luận
 
1. Các quyết định lớn bạn đã thực hiện về cuộc sống của bạn gần đây là gì?  Làm thế nào bạn có biết đó là ý muốn của Chúa?  Sự cầu nguyện đã làm ảnh hưởng đến quyết định của bạn như thế nào?
 
2. Ai là người bạn tìm đến khi bạn cần giúp đỡ để tìm hiểu thêm về ý muốn của Chúa?  Làm thế nào người đó chỉ cho bạn trở lại lời Chúa và cầu nguyện?
 
3. Tại sao bạn nghĩ rằng Chúa muốn bạn cầu nguyện hết lòng và mong đợi Ngài trả lời?

 


Two Steps to Knowing God’s Will

By Rick Warren —

“If you want to know what God wants you to do, ask him, and he will gladly tell you, for he is always ready to give a bountiful supply of wisdom to all who ask him” (James 1:5a TLB).

If you want to know God’s will, you need to do a couple of things:  

  1. Admit that you need guidance. We don’t really like to admit when we’re confused. Men especially don’t like to do this! It’s not in my nature to say, “Hey! I’m lost!” and stop and ask for directions. That’s why, when it comes to knowing God’s will, it takes some real courage to admit that we’re confused and need direction. Psalm 25:9 says, “He guides the humble in what is right and teaches them his way” (NIV). If you’re arrogant and think you’ve got it all figured out, God’s going to say, “Be my guest. Go for it!” I’ve had people tell me, “I’ve been a Christian for 20 years, and I’ve never felt God guiding me.” My response? Maybe it’s because you’ve never admitted that you need it. You go to work assuming that you know what to do without praying about it. You make financial decisions all the time without praying about it. You make vacation plans without praying about them. You make career decisions without praying about it. If you’re single, you ask people out on a date without praying about it. You think you know, but you might want to stop and admit that you need guidance, because it’s the first step in getting God’s will for your life.
  2. Ask God in faith for directions. The Bible says in James 1:5-6, “If you want to know what God wants you to do, ask him, and he will gladly tell you, for he is always ready to give a bountiful supply of wisdom to all who ask him; he will not resent it. But when you ask him, be sure that you really expect him to tell you, for a doubtful mind will be as unsettled as a wave of the sea that is driven and tossed by the wind” (TLB). Notice there are two keys to knowing God’s wisdom. First, you’ve got to ask the right person: God. You don’t ask your manicurist, your bartender, or some other “reliable” authority like a radio talk show host. You have to ask the right person! Then you ask with the right attitude: expecting God to answer. Have you ever asked God to lead you, but you didn’t really expect him to? Sure you have. That’s why you never got anything from it. You must ask expecting an answer. God honors faith, and he promises wisdom for the next step of your life.

Talk It Over

  • What are the big decisions you’ve made about your life recently? How did you know it was God’s will? How did prayer affect your decision?
  • Who do you go to when you need help discerning God’s will? How does that person point you back to God’s Word and prayer?
  • Why do you think God wants you to pray expectantly?