Tìm kiếm

Jean Of Paris

JEAN OF PARIS

(?-1306)

Một nhân vật đồng thời với Colonna, Tổng giám mục Bourges. Jean of Paris đã khích bác sự nhũng lạm quyền hành thái quá của Giáo hoàng Boniface VIII. Ông Jean Paris này tuyên bố rằng: Giáo hoàng đã đòi hỏi quyền hành trần tục cho chức vị Giáo hoàng là thậm vô lý. Jean cũng trích dẫn gương khiêm nhường của Chúa Giê-xu khi còn tại thế, Ngài chẳng hề đòi hỏi quyền hành thế tục và hành xử bất cứ uy quyền trần gian nào ở loài người như Giáo hội đã tự thị, tự đắc kêu cầu.