Tìm kiếm

Nhận Lãnh Tám Phước Hạnh

TẢN MẠN

Tám giọt nước mưa tiêu biểu cho tám phước lành mà Đức Chúa Trời muốn mỗi tín hữu tiếp nhận. Mưa được xem là phước vì mưa làm cho cây cối mọc và đem lại sự sống. Mưa là dấu hiệu hết thời khô hạn.


THUỘC LÒNG

.  Phúc cho ai biết tâm linh mình nghèo khổ, vì sẽ hưởng Nước Trời.

.  Phúc cho người than khóc, vì sẽ được an ủi.

.  Phúc cho kẻ khiêm nhu, vì sẽ được đất đai.

.  Phúc cho người khao khát điều công chính, vì sẽ được thỏa mãn.

.  Phúc cho kẻ có lòng thương người, vì sẽ được Chúa thương.

.  Phúc cho tâm hồn trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.

.  Phúc cho người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.

.  Phúc cho ai chịu bắt bớ khi làm điều công chính, vì sẽ hưởng Nước Trời. Phúc cho các con khi bị người ta nhục mạ, bắt bớ và vu cáo đủ điều, chỉ vì các con theo ta. Các con nên hân hoan, mừng rỡ vì sẽ được giải thưởng lớn dành sẵn trên trời. Ngày xưa, các nhà tiên tri cũng từng bị bắt bớ, hãm hại như thế.
(Ma-thi-ơ 5:3-12)

TÌM HIỂU

1. Tám phước lành cũng được gọi là Phước Hạnh thật.

2. Đây là tám phước lành chúng ta cần tiếp nhận từ Đức Chúa Trời. Đó là những lời hứa. Chúng ta cần kêu nài Đức Chúa Trời những lời hứa này thành sự thực cho chúng ta.

3. “Phước” không có nghĩa là “vui vẻ” như một số diễn giả giải nghĩa. Vì nếu giải nghĩa kiểu đó thì phước lành thứ hai nghe thật kỳ cục: “Vui vẻ” thay cho người đang than khóc vì có người thân qua đời!” Phước có nghĩa là phước hạnh của Đức Chúa Trời thế thôi.

4. Tám phước lành đi đôi với tám đặc tính của người tin Chúa thật. Trong mỗi câu, phần thứ hai nói về phước lành còn phần thứ nhất nói về đặc tính. Tám đặc tính đó là: lòng khó khăn, than khóc, nhu mì... Nếu bạn là một người theo Chúa thật coi như bạn đã có tám đặc tính đó.

5. Một số giáo sư Kinh Thánh dạy rằng tám đặc tính đó là tám mạng lịnh chúng ta phải tuân thủ nghĩa là chúng ta phải có lòng khó khăn, phải than khóc, phải nhu mì... Thực ra thì không phải như vậy. Bằng không hoá ra Chúa Giê-xu truyền lịnh cho chúng ta phải làm sao cho bị bắt bớ à (câu 10)! Thật ra, khi người tín đồ thật vâng theo lời của Đức Chúa Trời, tuân thủ mạng lịnh và luật pháp của Đức Chúa Trời thì tự nhiên dẫn đến những hệ quả đó. Tám đặc tính nói lên tình trạng của chúng ta chớ không phải việc chúng ta cần làm.

6. Thông thường nhiều người còn hiểu lầm là phân nửa đầu của mỗi câu nói về phước hạnh bao gồm luôn tám đặc tính. Thí dụ, họ hiểu rằng chúng ta được phước vì cớ chúng ta có lòng khó khăn. Chúng ta được phước vì cớ chúng ta khóc than, vì cớ chúng ta nhu mì... Không phải vậy. Chúng ta được phước vì Nước Trời thuộc về chúng ta, chớ không phải vì chúng ta có lòng khó khăn. Than khóc trong tang chế không phải là phước hạnh, nhưng phước hạnh nằm trong sự kiện được an ủi. Nhu mì không phải là một phước hạnh, nhưng phước nằm trong sự kiện hưởng được đất... Các phước hạnh nằm trong phân nửa sau chớ không nằm trong phân nửa trước của mỗi câu.

7. Nếu Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tám phước hạnh đó thì không có động lực nào thôi thúc chúng ta phát huy tám đặc tính đó. Nếu Đức Chúa Trời không hứa an ủi chúng ta thì chúng ta sẽ không muốn than khóc. Nếu Đức Chúa Trời không cho chúng ta hưởng đất, thì không có động lực nào thôi thúc chúng ta nhu mì. Tám phước hạnh là động lực Đức Chúa Trời đề ra nhằm thôi thúc chúng ta phát huy tám đặc tính.

8. Lòng khó khăn, có nghĩa là chúng ta đang phá sản trong phần thuộc linh. Bất cứ việc công nghĩa nào của chúng ta thực hiện đều chẳng có giá trị gì trong quan điểm của Đức Chúa Trời. Chúng ta có lòng khó khăn khi chúng ta biết rằng chúng ta không thể cậy sự công nghĩa riêng của mình để được vào nước thiên đàng. Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng chúng ta sẽ vào Nước Trời.

9. Kẻ than khóc ở đây là những người khóc vì tội lỗi của chính họ và của những người chung quanh. Họ than khóc vì biết rằng họ không đạt được mức độ công nghĩa nào dù là nhỏ nhoi nhất. Đức Chúa Trời hứa họ sẽ được an ủi khi nhận được sự công nghĩa của Ngài.

10. Kẻ nhu mì là những người qui phục Đức Chúa Trời. Nhu mì liên hệ đến việc xử sự mềm mỏng, khoan dung đối với những người phạm tội vì biết rằng chính mình cũng là tội nhân. Chúng ta nhu mì vì biết rằng chính chúng ta cũng cần sự công nghĩa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa rằng chúng ta sẽ hưởng đất khi Chúa Giê-xu tái lâm để lập vương quốc của Ngài trên đất.

11. Kẻ đói khát sự công nghĩa tức là người nhận thấy trong chính đời sống và trong thế giới quanh mình chẳng có mức độ công nghĩa nào đáng kể. Đức Chúa Trời hứa là khi họ tiếp nhận sự công nghĩa vô điều kiện của Đấng Christ họ sẽ được công nghĩa trọn vẹn (Ma-thi-ơ 6:33; 7:7-11).

12. Người có lòng nhân từ đối xử với người đang mắc nợ mình một cách nhân từ, thương xót vì họ biết rằng chính mình cũng cần sự thương xót và công nghĩa của Đức Chúa Trời. Ngài hứa là họ sẽ được Ngài đối đãi cách nhân từ thương xót khi họ phạm tội.

13. Người có lòng trong sạch tiếp tục có những ưa thích và động lực trong sạch mặc dù đang sống trong một thế giới gian ác và tội lỗi. Họ có lòng trong sạch vì Đức Chúa Trời đã khiến họ trở nên trong sạch khi họ tiếp nhận sự công nghĩa của Ngài. Đức Chúa Trời hứa rằng họ sẽ nhìn thấy Ngài vì Ngài đã khiến cho họ trở nên công nghĩa đủ để được nhìn thấy Đức Chúa Trời thánh khiết.

14. Kẻ hoà giải lo việc hoà giải vì họ sống giữa một thế giới đầy chia rẽ và tranh chấp. Họ mong mỏi rằng người khác cũng sống công nghĩa nữa. Đức Chúa Trời hứa rằng họ sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời vì con có đặc tính của cha.

15. Kẻ bị bắt bớ không phải vì tội lỗi của họ nhưng vì sự công nghĩa mà họ đã tiếp nhận từ Đấng Christ. Đức Chúa Trời hứa rằng nước thiên đàng sẽ thuộc về họ.

16. Tám đặc tính này trái ngược với những điều thế gian dạy chúng ta phải có. Thí dụ, thế gian bảo rằng chúng ta phải giàu có; Đức Chúa Trời dạy rằng chúng ta phải có lòng khó khăn.

THAY ĐỔI

Thay đổi chính: Chiếu ra ánh sáng

1. Xin viết tiếp những câu dưới đây.

Thí dụ: Đứng trước Đức Chúa Trời, tôi sẽ nhớ tình trạng nghèo nàn của mình.

Đứng trước tội lỗi, tôi sẽ ______________

Đứng trước mọi người, tôi sẽ ______________

Đứng trước sự bất nghĩa, tôi sẽ ______________

Đứng trước những tội nhân, tôi sẽ ______________

Đứng trước một thế giới gian tà, tôi sẽ ______________

Đứng trước tình trạng chia rẽ và tranh chấp, tôi sẽ ______________

Đứng trước sự bắt bớ, tôi sẽ ______________

2. Hiện nay bạn đang ở trong hoàn cảnh nào trong tám hoàn cảnh dưới đây. Ghi số 1 đến số 8 theo thứ tự hoàn cảnh bạn thường gặp nhất đến ít gặp nhất:

_____ Tôi cảm thấy phần thuộc linh của mình nghèo nàn.

_____ Tôi khóc lóc vì cảm thấy thiếu hụt sự công nghĩa.

_____ Những người khác hạ nhục và bắt tôi phải khiêm nhường.

_____ Tôi cảm thấy đói và khát về sự công nghĩa và công bình.

_____ Tôi cần bày tỏ lòng thương xót đối với người khác.

_____ Tôi cần tấm lòng trong sạch.

_____ Tôi đối diện với tình trạng chia rẽ và tranh chấp.

_____ Tôi bị bắt bớ về sự công nghĩa.

3. Hiện nay bạn cần kêu xin ngay phước hạnh nào trong số những phước hạnh liệt kê dưới đây?

_____ Được thuộc về nước thiên đàng.

_____ Được an ủi.

_____ Được biết chắc là sẽ thừa hưởng đất.

_____ Được đầy dẫy sự công nghĩa (được công nghĩa trọn vẹn).

_____ Được thương xót.

_____ Được nhìn thấy Đức Chúa Trời.

_____ Được gọi là con Đức Chúa Trời.

_____ Được biết là sẽ vào thiên đàng.

4. Giải thích vì sao tám đặc tính lại đối lập với những điều thế gian dạy chúng ta phải có. Điều đối lập thứ nhất đã làm mẫu cho bạn. Xin làm những điều còn lại.

Thí dụ:

Đức Chúa Trời dạy rằng chúng ta phải nghèo nàn;

Thế gian bảo chúng ta phải giàu có.

Than khóc
Thế gian bảo chúng ta phải ________

Nhu mì
Thế gian bảo chúng ta phải ________

Đói khát
Thế gian bảo chúng ta phải ________

Thương xót
Thế gian bảo chúng ta phải ________

Trong sạch
Thế gian bảo chúng ta phải ________

Hoà giải
Thế gian bảo chúng ta phải ________

Bị bắt bớ
Thế gian bảo chúng ta phải ________

5. Bạn không có đặc tính nào trong số tám đặc tính này?

[ ] Lòng khó khăn
[ ] Lòng thương xót
[ ] Than khóc
[ ] Lòng trong sạch
[ ] Nhu mì
[ ] Hoà giải
[ ] Đói và khát
[ ] Bị bắt bớ vì sự công nghĩa

6. Xin đọc Ma-thi-ơ 6:33 và 7:7-11 rồi chọn câu trả lời đúng. Một người có ‘lòng khó khăn’...

[ ] Nỗ lực trở nên công nghĩa đủ để được vào thiên đàng.
[ ] Biết mình chẳng bao giờ công nghĩa đạt mức yêu cầu để vô thiên đàng.
[ ] Tiếp nhận sự công nghĩa của Chúa Giê-xu ban cho để được vô thiên đàng.
[ ] Một phần dựa vào sự công nghĩa riêng của mình, một phần cậy vào sự công nghĩa của Đấng Christ với hy vọng được vào thiên đàng.

7. Kinh Thánh chép rằng có thời kỳ than khóc, có thời kỳ vui mừng (Truyền Đạo 3:4). Nhưng vui mừng chỉ có thể đến sau khi than khóc (Ê-sai 61:3; Giăng 16:20; Lu-ca 6:21, 23, 25). Hiện nay, đời sống của bạn đang trải qua thời kỳ than khóc hoặc vui mừng? Vì sao?

[ ] Hiện nay đang than khóc vì:
_________________________________________________

[ ] Hiện nay đang vui mừng vì:
_________________________________________________

8. Xin xem phước lành thứ hai: “Phước cho người than khóc; vì sẽ được an ủi”. Bạn đang than khóc vì lãnh vực nào trong đời sống của bạn chưa công nghĩa?

[ ] Không yêu thương kẻ thù
[ ] Bóc lột người kém cỏi
[ ] Không trong sáng trong đời sống tình dục
[ ] Không quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác
[ ] Chưa chân thật / trung thực
[ ] Chưa công bình / minh bạch
[ ] Chưa làm đúng theo lời mình nói

9. Trường hợp cụ thể: Một hôm, bạn đang chở con trai trên xe gắn máy. Bỗng nhiên, một chiếc xe hơi trờ tới lấn bạn, suýt nữa tông vào xe của bạn. Con trai bạn ngã xuống đất, bị thương nhẹ thôi. Tài xế đậu xe tại một ngôi nhà gần đó và không ngó ngàng gì tới cha con bạn. Bạn cần ứng xử ra sao để biểu lộ đức tính nhu mì?

10. Xin xem phước lành thứ tư: “Phước cho người đói khát sự công nghĩa; vì họ sẽ được no đủ”. Trong những câu nói dưới đây, câu nào có thể được coi là của bạn.

[ ] Thẳng thắn mà nói, tôi không cảm thấy đói hoặc khát sự công nghĩa.
[ ] Tôi mong mỏi có thể sống một đời sống công nghĩa mà Chúa Giê-xu đã sống.
[ ] Tôi cảm thấy rất có lỗi về tội lỗi của mình. Tôi nghĩ đó là cảm giác đói sự công nghĩa.
[ ] Tôi cảm thấy no đủ, đầy đủ bởi sự công nghĩa của Đấng Christ ở trong tôi.
[ ] Khác: ________________________________________________

11. Trường hợp cụ thể: Bạn bắt được quả tang con trai của mình lấy cắp tiền của gia đình lần thứ hai. Xin xem phước lành thứ năm: “Phước cho người thương xót vì sẽ được thương xót”. Bạn phải hành động ra sao để tỏ lòng thương xót mà không làm hư hỏng con?

12. Dấu hiệu của lòng trong sạch là gì? (Xem Thi Thiên 24:4). Bạn có cho rằng mình có dấu hiệu của lòng trong sạch không?

13. Xin xem phước lành thứ bảy: “Phước cho người làm cho người hoà thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời”. Hiện nay có những ai đang xung đột, tranh chấp nhau chung quanh? Bạn làm thế nào để giải hoà?

Danh tánh

Nội dung xung đột, tranh chấp

Phương cách giải hoà

14. So với nội dung giáo huấn về những vấn đề tương tự trong các tôn giáo khác, thì tám đặc tính trong tám phước lành khác biệt như thế nào?

Cơ Đốc giáo

Các tôn giáo khác

Có lòng khó khăn

Tìm kiếm sự giàu có thuộc linh qua những việc lành của chính mình.

Than khóc

Nhu mì

Đói khát

Thương xót

Trong sạch

Hoà giải

Bị bắt bớ


15. Những người khác đã bắt bớ hoặc hạ nhục bạn như thế nào? Vì cớ những hành vi công nghĩa của bạn, họ đã nói xấu bạn ra sao?

16. Những sự bắt bớ và những lời nhục mạ đó có cản trở bạn hành xử một cách công nghĩa trong tương lai không?

[ ] Có, những điều đó có sức cản trở tôi thôi không xử sự cách công nghĩa nữa.
[ ] Không, những điều đó không thể nào cản trở được tôi tiếp tục hành xử cách công nghĩa.

Chú ý: Cơ Đốc nhân làm việc công nghĩa không phải để đạt mức độ công nghĩa xứng đáng được vào thiên đàng, nhưng vì cớ đã tiếp nhận sự công nghĩa của Đấng Christ.

17. Khi người ta nhìn thấy những việc tốt trong đức tin Cơ Đốc ở nơi bạn, người ta có tôn vinh Đức Chúa Trời như lời Chúa Giê-xu đã dạy không? (Ma-thi-ơ 5:16) Vì sao có? Vì sao không?