Tìm kiếm

Nghe Bảy Lời Cảnh Báo

TẢN MẠN

Cây đèn có bảy ngọn tượng trưng cho Hội Thánh. Nếu Hội Thánh nào không chịu lắng nghe và cẩn thận làm theo điều Đức Chúa Trời cảnh báo thì Ngài sẽ dời cây đèn đi. Như vậy Hội Thánh sẽ không còn hữu dụng vì không còn chiếu ánh sáng ra cho thế gian nữa.

THUỘC LÒNG

  • Tình yêu ban đầu
  • Sự khó nhọc và nhịn nhục
  • Thờ hình tượng và tội lỗi trong lãnh vực tình dục
  • Dung dưỡng gian ác xấu xa
  • Ngủ mê thuộc linh
  • Thiếu sức mạnh
  • Hâm hẩm

 

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh!
(Khải Thị 2:29)

 

- Lời cảnh báo thứ nhất: Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. (Khải Thị 2:3-4)

- Lời cảnh báo thứ hai: Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách, các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. (Khải Thị 2:10a)

- Lời cảnh báo thứ ba: Nhưng ta có điều quở trách ngươi: Vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái I-xơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt của cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. (Khải Thị 2:14-15)

- Lời cảnh báo thứ tư: Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tội tà dâm, và ăn thịt của cúng thần tượng. (Khải Thị 2:20)

- Lời cảnh báo thứ năm: Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. (Khải Thị 3:1c)

- Lời cảnh báo thứ sáu: Ta biết công việc của ngươi; này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. (Khải Thị 3:8)

- Lời cảnh báo thứ bảy: Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. (Khải Thị 3:15-16)

TÌM HIỂU

1. Hội Thánh đầu tiên đánh mất tình yêu ban đầu đối với Đức Chúa Trời và phải thực hiện trở lại những việc làm của tình yêu thương mà ban đầu Hội Thánh đã thực hiện cho Đức Chúa Trời.

2. Lời cảnh báo thứ hai và thứ sáu dành cho hai Hội Thánh không có vấn đề trong nội bộ. Dầu vậy họ cũng phải đối phó với những vấn đề khó khăn khác có nguy cơ khiến cho họ thất bại. Cả hai Hội Thánh đều bị bắt bớ. Dầu vậy họ vẫn tuân thủ lời của Đức Chúa Trời và không chối bỏ danh Ngài.

3. Hội Thánh thứ hai chịu khổ vì bị bắt bớ và sự nghèo khó. Họ cần có lòng trung tín và can đảm không khiếp sợ gì cả.

4. Hội Thánh thứ ba vướng vào sự thờ hình tượng và những sinh hoạt tình dục vô luân. Họ cần loại trừ những quan niệm và hành vi đó.

5. Hội Thánh thứ tư dung dưỡng nữ tiên tri gian ác. Họ phải trừ khử bà ta và những chủ trương bà đang phổ biến.

6. Hội Thánh thứ năm đang ngủ mê trong phần thuộc linh. Họ cần tỉnh dậy, vâng lời Đức Chúa Trời và hoàn tất những công tác mà Ngài đã giao phó cho họ.

7. Hội Thánh thứ sáu có ít năng lực. Có lẽ điều này nói đến thuộc viên của họ ít có năng lực, nên ảnh hưởng và uy tín của họ trên thành phố cũng nhỏ nhoi thôi.

8. Kém năng lực như thế nên Hội Thánh phải tuân thủ lời của Đức Chúa Trời và không được chối bỏ danh của Đấng Christ.

9. Hội Thánh thứ bảy hâm hẩm. Họ cần nhận thức được tình trạng nghèo nàn thuộc linh và lo tìm kiếm sự hưng vượng thuộc linh.

10. Cách duy trì để đèn cứ chiếu sáng là vấn đề sẽ bàn tới trong bài học sau.

THAY ĐỔI

Thay đổi chính: Ăn năn

1. Khi bạn mới tin Chúa bạn đã thể hiện một số điều nào để chứng tỏ tình yêu thương của bạn đối với Đấng Christ mà hiện nay bạn không còn thể hiện nữa?

(Chú ý: Trước khi đi học tổ nhớ cầu nguyện cho từng cá nhân sẽ đến học Kinh Thánh).

2. Theo bạn có thể nào bạn sẽ bị bắt bớ và chịu khổ vì tin Chúa Giê-xu không? Nếu có xin đọc lại Khải Thị 2:8-11. Đức Chúa Trời khích lệ bạn như thế nào qua mấy câu Kinh Thánh trên?

3. Thuộc viên trong Hội Thánh của bạn còn tham gia những sinh hoạt thờ hình tượng nào và còn có những hành vi tà dâm nào trong số những việc liệt kê dưới đây?

[ ].  Ăn của cúng thần tượng

[ ].  Coi bói, tử vi / đồng cốt

[ ].  Tham gia vào những nghi thức ngoại giáo

[ ].  Cất giữ những bùa ngãi, ếm chú

[ ].  Chung phần, nhập hội với người ngoại đạo

[ ].  Đọc, xem những tài liệu dâm đãng

[ ].  Quan hệ tình dục tiền hôn nhân

[ ].  Thông dâm, ngoại tình

[ ].  Đồng tính luyến ái

[ ].  Loạn luân

4. Tình trạng ngủ mê thuộc linh cũng dẫn đến những điều liệt kê dưới đây. Cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn thấy đời sống thuộc linh của bạn có những dấu hiệu ngủ mê (Khải Thị 3:1-13).

[ ].  Không cảnh giác, tức là không biết những việc Đức Chúa Trời đang hành động trong  thế giới hiện nay và không nhận thấy những nguy cơ thuộc linh chung quanh bạn.

[ ].  Kém cỏi và thiếu năng lực.

[ ].  Xây bỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời và nghi ngờ về lời của Ngài.

[ ].  Bỏ dở dang công việc của Đức Chúa Trời và những việc tốt đẹp từ thiện khác.

5. Giả sử bạn biết Chúa Giê-xu sẽ trở lại trong vòng một năm nữa, vậy những việc nào bạn muốn làm để bạn không lâm vào tình trạng ngủ mê thuộc linh khi Ngài trở lại.

[ ].  Tặng một người nào đó tiền bạc

[ ].  Giúp đỡ một người nào đó

[ ].  Chia sẻ Phúc Âm cho một người nào đó

[ ].  Trừ bỏ những món đồ ếm chú, bùa ngãi

[ ].  Cắt đứt một mối quan hệ nào đó

[ ].  Từ bỏ một thói quen tội lỗi

[ ].  Viết một bức thư

[ ].  Khác: __________________________________

6. Bạn có ngã lòng vì hội chúng của bạn ít người không? Đức Chúa Trời đang duy trì một ‘cánh cửa rộng mở’ nào cho bạn? (Xem Khải Thị 3:8).

(Chú ý: Tránh thảo luận lạc đề hoặc ra ngoài đề, như thế mới thảo luận được nhiều câu).

7. Tình trạng hâm hẩm thuộc linh thường xảy ra khi của cải gia tăng và khi tự phụ tự mãn. Cơ Đốc nhân hâm hẩm về phần thuộc linh, thì dù đang giàu có về phần vật chất nhưng vẫn hoá ra quá nghèo vì không có tâm tánh và mỹ đức thuộc linh để mà mặc. Họ mù thuộc linh vì không nhìn thấy tình trạng xấu hổ, trần trụi và nghèo nàn của chính mình. Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời mở mắt thuộc linh cho bạn. Ngài đã bày tỏ cho bạn những điều gì? Trong bạn có những dấu hiệu nào chứng tỏ phần thuộc linh của bạn hâm hẩm?

.  Tôi nghèo nàn vì ________________________________

.  Tôi trần trụi vì __________________________________

.  Tôi đui mù vì __________________________________

8. Một Cơ Đốc nhân trong ngành kinh doanh bận bịu với xưởng chế tạo đến nỗi không có thì giờ sống với gia đình và bạn bè, không có thì giờ giúp đỡ người khác. Ông còn đi nhà thờ buổi sáng Chúa nhật, nhưng chỉ có thế thôi. Phần thuộc linh của ông ta bị trục trặc thuộc dạng nào? Phải chăng ông mất tình yêu ban đầu đối với Đức Chúa Trời? Phải chăng ông ngủ mê thuộc linh? Phải chăng phần thuộc linh của ông trở nên hâm hẩm? Vì sao?

.  Ông mất tình yêu ban đầu đối với Đức Chúa Trời vì:

_______________________________________________

.  Ông bị chứng ngủ mê thuộc linh vì:

_______________________________________________

.  Ông rơi vào tình trạng hâm hẩm vì:

_______________________________________________

9. Trường hợp cụ thể: Mới đây một người lãnh đạo trong Hội Thánh của bạn dạy rằng đôi bạn đã hứa hôn có thể quan hệ tình dục tiền hôn nhân. Ông cũng nói rằng đối với giới thanh niên thủ dâm không có gì là sai. Bạn nên xử trí với ông này như thế nào? (Khải Thị 2:20-23).

[ ].  Thuyết phục ông ta từ chức

[ ].  Cầu nguyện cho ông ta thôi không dạy như vậy nữa

[ ].  Vận động ngưng chức ông ta

[ ].  Thảo luận với ông ta về những vấn đề này

[ ].  Không nói gì với ông ta cả

[ ].  Áp dụng kỷ luật của Hội Thánh

[ ].  Cho ông ta cơ hội ăn năn

[ ].  Khác: _______________________________

10. Trường hợp cụ thể: Bạn là thành viên của một Hội Thánh có nhiều người khá giả. Hầu như họ không giúp đỡ người nghèo và những người ở tầng lớp thấp kém trong xã hội. Bạn có thể làm gì để giúp thay đổi Hội Thánh của bạn.