Tìm kiếm

Phát Huy Bốn Thói Quen

TẢN MẠN

Một niềng xe với bốn cây căm tượng trưng cho bốn thói quen mà mỗi Cơ Đốc nhân cần phát huy. Bốn thói quen đó là: Trưởng dưỡng thuộc linh (học Kinh Thánh), Thông công với anh em cùng niềm tin, Thờ phượng Chúa và Trò chuyện với Đức Chúa Trời (cầu nguyện). Muốn cho bánh xe lăn đều thì tất cả bốn cây căm phải chắc, mạnh.

Tranh luận với nhau về vấn đề cây căm nào quan trọng nhất là chuyện không cần thiết, vô ích. Cả bốn đều quan trọng như nhau. Cả bốn đều phải chắc và mạnh như nhau.

THUỘC LÒNG

Trưởng Dưỡng Thuộc Linh (Học Kinh Thánh)
Thông Công Với Anh Em Cùng Niềm Tin
Thờ Phượng Chúa
Trò Chuyện Với Đức Chúa Trời (Cầu Nguyện)

“Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ,
sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện”
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42

TÌM HIỂU

1. Giáo lý của các sứ đồ có trong Kinh Thánh của chúng ta.  Do đó, ngày nay khi chúng ta học Kinh Thánh với nhau thì tức là chúng ta tiếp tục theo giáo lý của các sứ đồ.

2. Bẻ bánh không phải chỉ là đơn thuần chỉ về việc dùng bữa với nhau, mà chính yếu là chỉ về việc dự Tiệc Thánh với nhau.

3. Dự Tiệc Thánh nhằm mục đích rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài trở lại.  Đó là một phần quan trọng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời.

4. Có thể có những nhóm, phái Cơ Đốc nhân qui định là phải chịu báp-tem trước rồi mới được phép dự Tiệc Thánh.  Bạn nên tuân theo qui định của họ và chịu báp-tem càng sớm càng tốt.

5. Bạn cần gia nhập một Hội Thánh hoặc một nhóm Cơ Đốc nhân để thường xuyên nhóm họp học Kinh Thánh, thông công, dự tiệc thánh với nhau và cầu nguyện cho nhau.

6. Bạn phải chuyên cần rèn luyện bốn thói quen đó. Có thể một vài lý do (thí dụ: thiếu thời gian) cản trở bạn thực hành bốn thói quen này. Hoặc có thể bạn phải từ bỏ một số việc (thí dụ: cơ hội kiếm thêm tiền) để hằng tuần có thể nhóm họp với các Cơ Đốc nhân khác. Bạn có thể bị cám dỗ thực hành qua loa những thói quen đó một mình tại nhà riêng. Cần chống lại sự cám dỗ đó.

7. Nếu gia đình cản trở không cho bạn đi nhà thờ để học Kinh Thánh, thông công, thờ phượng và cầu nguyện thì đừng lo âu. Tìm cách nhóm với các Cơ Đốc nhân ở một địa điểm khác để thực hành bốn thói quen đó. Ngoài ra, không nhất thiết là phải nhóm họp với các Cơ Đốc nhân khác vào ngày Chúa nhật. Có thể nhóm vào một ngày khác trong tuần. Trong Kinh Thánh không có chỗ nào qui định là phải đến nhà thờ trong ngày Chúa nhật để thờ phượng với các Cơ Đốc nhân khác. Cố gắng tìm ra những phương cách khác.

8. Dầu vậy, có thể gia đình của bạn vẫn tìm cách tống khứ bạn ra khỏi nhà khi bạn thường xuyên đi nhóm với các Cơ Đốc nhân khác. Cần cố gắng tôn trọng và vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên, nếu họ dồn bạn vào chân tường, không cho bạn giải quyết theo một hướng nào khác và nhất quyết đuổi bạn đi, thì hãy nhớ rằng bạn đã có một gia đình mới - nhóm Cơ Đốc nhân mà bạn vẫn thờ phượng chung với họ.

THAY ĐỔI

Thay đổi chính:  Tiếp tục

1. Nghiên cứu tình hình hội thánh hoặc nhóm Cơ Đốc nhân mà bạn tính gia nhập (nếu có thể nên gia nhập hội thánh hoặc nhóm Cơ Đốc nhân đã dẫn dắt bạn về với Chúa Giê-xu). Tìm hiểu xem họ yếu hoặc mạnh trong bốn lãnh vực học Kinh Thánh, thông công, thờ phượng và cầu nguyện:

Tên Hội Thánh

Học Kinh Thánh

Thông Công

Thờ Phượng

Cầu Nguyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điều gì cản trở bạn thực hành bốn thói quen này? Bạn có thể làm gì để vô hiệu hoá hoặc xử lý những cản trở này?

[  ] Thiếu thời gian
[  ] Không thấy nhu cầu
[  ] Ngại người lạ
[  ] Không tìm được Hội Thánh, nhóm Cơ Đốc nhân phù hợp
[  ] Xa xôi
[  ] Bị chống đối, bắt bớ
[  ] Nhút nhát, e thẹn          
[  ] Khác: ______________________________

3. Bạn cần hi sinh điều gì để có thể thường xuyên họp với nhóm Cơ Đốc nhân này? Bạn có sẵn sàng hi sinh như vậy không?

[  ] Thời gian
[  ] Tiện lợi 
[  ] Tiền bạc
[  ] An toàn / an ổn
[  ] Danh tiếng
[  ] Sự chấp nhận của gia đình/bạn bè
[  ] Mất mặt
[  ] Sự nghỉ nghơi / thư thả   
[  ] Khác: _______________________________

4. Đối với việc học Kinh Thánh, bạn nên bắt đầu đọc Phúc Âm theo thánh Mác. Nếu bạn đọc sách Mác rồi thì bạn nên hỏi ý kiến mục sư, truyền đạo hoặc tìm xem tập hướng dẫn tân tín hữu khuyên bạn nên đọc sách nào kế tiếp.

5. Đối với việc học Kinh Thánh, nên học thuộc lòng tất cả 10 Điều trong sách này.  Thuộc tất cả các câu gốc trong sách này là càng tốt hơn nữa.  Đánh dấu vào mục Thuộc Lòng mà bạn sẽ nhờ Chúa giúp đỡ để hoàn tất.

[  ] Tôi sẽ học thuộc tất cả 10 Điều trong sách này.
[  ] Tôi sẽ học thuộc tất cả các câu gốc trong sách này.
[  ] Tôi sẽ học thuộc tất cả các câu gốc và 10 Điều trong một năm.

6. Tại vài Hội Thánh, thông công có nghĩa là ca hát, ăn uống, vui đùa với các Cơ Đốc nhân khác. Tự thân những việc đó không có gì là sai quấy, nhưng không phải là mục đích chính của buổi thông công. Mục đích chính của sự thông công là gì?  (Xem Hê-bơ-rơ 10:24, 25 để trả lời chính xác).

(Chú ý:  Hễ còn nhiều khoảng trống trong bài này chứng tỏ là bạn còn yếu kém trong việc phát huy thói quen thứ nhất trong bốn thói quen đó là việc học Kinh Thánh).

7. Một số tín hữu đi thờ phượng ở nhà thờ mỗi sáng Chúa nhật. Dầu vậy, đời sống của họ đầy dẫy tội lỗi và những điều không công nghĩa. Như vậy chưa có sự thờ phượng thật.  Thờ phượng thật là gì?  (Xem câu trả lời của Phao-lô trong Rô-ma 12:1, 2).

(Chú ý:  Cố gắng giới hạn cuộc thảo luận trong phạm vi chủ đề trong khi các bạn thảo luận về những vấn đề này).

8. Trong số những điều liệt kê dưới đây có điều nào không liên quan đến lễ Bẻ bánh hoặc Tiệc Thánh?  (Xem 1Cô-rinh-tô 11:23-29).

[  ] Rao sự chết của Chúa
[  ] Trông đợi sự tái lâm của Chúa
[  ] Công nhận thân thể của Chúa (hội thánh)
[  ] Xét mình để dự Tiệc Thánh
[  ] Xét nét nhau xem ai đáng dự Tiệc Thánh
[  ] Nhớ đến sự đau đớn và sự chết của Chúa
[  ] Nhớ lại giao ước của chúng ta với Đức Chúa Trời

9. Trường hợp cụ thể: Một thanh niên tâm sự với bạn rằng anh ta không cần nhóm họp với các Cơ Đốc nhân khác để học Kinh Thánh, cầu nguyện và thờ phượng Đức Chúa Trời, rằng anh ta có thể thực hiện những việc đó một mình ở nhà. Bạn trả lời cho anh ta ra sao đây?  (Xem Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47).

10. Bạn quyết định nhóm với các Cơ Đốc nhân khác để tập tành bốn thói quen - xin ghi ra ngày và giờ.

Thói Quen

Ngày Trong Tuần

Giờ

Học Kinh Thánh

 

 

Thông Công

 

 

Cầu Nguyện

 

 

Thờ Phượng Chúa

 

 

11. Bạn sẽ học về sự cầu nguyện nhiều hơn trong bài sau. Nhớ trả lời những câu hỏi trong các bài học còn lại trong sách này. Cần quyết tâm chuẩn bị bài học và đem theo nhiều điều để chia sẻ và thảo luận với các bạn khác. Trước khi đến học Kinh Thánh thảo luận với nhóm Cơ Đốc nhân, nên cố gắng trả lời các câu hỏi trong phần này.