Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Ma-thi-ơ 24:35

 

hocthuocloichua block

1Tê-sa-lô-ni-ca chương 4

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhơn Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.1Th 2:11 Ro 12:1 2Co 6:1 2Co 10:1 Eph 4:1 Phm 1:9 Phm 1:10 Heb 13:22
2 Anh em biết rõ chúng tôi đã bởi Đức Chúa Jêsus mà truyền cho anh em những điều răn nào.Exe 3:17 Mt 28:20 1Co 9:21 2Th 3:6 2Th 3:10
3 Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,1Th 5:18 Thi 40:8 Thi 143:10 Mt 7:21 Mt 12:50 Mc 3:35 Gi 4:34 Gi 7:17 Ro 12:2 Eph 5:17 Eph 6:6 Col 1:9 Col 4:12 Heb 10:36 Heb 13:21 1Ph 4:2 1Gi 2:17
4 mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng,Ro 6:19 Ro 12:1 1Co 6:15 1Co 6:18-20
5 chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời.Ro 1:24 Ro 1:26 Col 3:5
6 Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng.Xt 20:15 Xt 20:17 Lv 19:11 Lv 19:13 Ph 24:7 Ph 25:13-16 Ch 11:1 Ch 16:11 Ch 20:14 Ch 20:23 Ch 28:24 Esa 5:7 Esa 59:4-7 Grm 9:4 Exe 22:13 Exe 45:9-14 Am 8:5 Am 8:6 Sop 3:5 Mal 3:5 Mc 10:19 1Co 6:7-9 Eph 4:28 Gco 5:4
7 Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy.Lv 11:44 Lv 19:2 Ro 1:7 Ro 8:29 Ro 8:30 1Co 1:2 Eph 1:4 Eph 2:10 Eph 4:1 2Th 2:13 2Th 2:14 2Ti 1:9 Heb 12:14 1Ph 1:14-16 1Ph 2:9-12 1Ph 2:21-12 1Ph 2:22-12
8 Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em.1Sa 8:7 1Sa 10:19 Gi 12:48
9 Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó, không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời, phải yêu thương nhau;Lv 19:8 Thi 133:1 Gi 13:34 Gi 13:35 Gi 15:12-17 Cv 4:32 Ro 12:10 Eph 5:1 Eph 5:2 Heb 13:1 1Ph 3:8 2Ph 1:7 1Gi 2:10 1Gi 3:11 1Gi 3:14-19 1Gi 3:23-19 1Gi 4:7-16
10 và đối với mọi anh em khác, trong cả xứ Ma-xê-đoan, cũng làm như vậy. Nhưng, hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi,1Th 1:7 2Co 8:1 2Co 8:2 2Co 8:8-10 Eph 1:15 Col 1:4 2Th 1:3 Phm 1:5-7
11 ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em,Ch 17:1 Trd 4:6 Ca 3:26 2Th 3:12 1Ti 2:2 1Ph 3:4
12 hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, và không thiếu chi hết.1Th 5:22 Ro 12:17 Ro 13:13 2Co 8:20 2Co 8:21 Php 4:8 Tit 2:8-10 1Ph 2:12 1Ph 3:16 1Ph 3:17
13 Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.Ro 1:13 1Co 10:1 1Co 12:1 2Co 1:8 2Ph 3:8
14 Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.Esa 26:19 Ro 8:11 1Co 15:12-23 2Co 4:13 2Co 4:14 KhH 1:18
15 Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.1Vua 13:1 1Vua 13:9 1Vua 13:17 1Vua 13:18 1Vua 13:22 1Vua 20:35 1Vua 22:14
16 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.Esa 25:8 Esa 25:9 Mt 16:27 Mt 24:30 Mt 24:31 Mt 25:31 Mt 26:64 Cv 1:11 2Th 1:7 2Ph 3:10 KhH 1:7
17 Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.1Th 4:15 1Co 15:52
18 Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.1Th 5:11 1Th 5:14 Esa 40:1 Esa 40:2 Lc 21:28 Heb 12:12