Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Cô-lô-se chương 1

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em,Ro 1:1 1Co 1:1 2Co 1:1 Eph 1:1
2 gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta!Thi 16:3 1Co 1:2 Ga 3:9 Eph 1:1
3 Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.Ro 1:8 Ro 1:9 1Co 1:4 Eph 1:15 Php 1:3-5 Php 4:6 1Th 1:2
4 Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ,Col 1:9 2Co 7:7 Eph 1:15 1Th 3:6 3Gi 1:3 3Gi 1:4
5 vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến.Col 1:23 Col 1:27 Cv 23:6 Cv 24:15 Cv 26:6 Cv 26:7 1Co 13:13 1Co 15:19 Ga 5:5 Eph 1:18 Eph 1:19 2Th 2:16 Heb 7:19 1Ph 3:15 1Gi 3:3
6 Đạo Tin Lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian; lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó,Col 1:23 Thi 98:3 Mt 24:14 Mt 28:19 Mc 16:15 Ro 10:18 Ro 15:19 Ro 16:26 2Co 10:14
7 y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em; người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Đấng Christ,Col 4:12 Phm 1:23
8 và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh.Col 1:4 Ro 5:5 Ro 15:30 Ga 5:22 2Ti 1:7 1Ph 1:22
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa,Col 1:3 Col 1:4 Col 1:6 Ro 1:8-10 Eph 1:15 Eph 1:16
10 hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời,Col 2:6 Col 4:5 Mic 4:5 Ro 4:12 Ro 6:4 Eph 4:1 Eph 5:2 Eph 5:15 Php 1:27 1Th 2:12
11 nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự.Esa 45:24 2Co 12:9 Eph 3:16 Eph 6:10 Php 4:13
12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng:Col 3:15 Col 3:17 1Su 29:20 Thi 79:13 Thi 107:21 Thi 107:22 Thi 116:7 Dan 2:23 Eph 5:4 Eph 5:20
13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài,Esa 49:24 Esa 49:25 Esa 53:12 Mt 12:29 Mt 12:30 Cv 26:18 Heb 2:14
14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.Mt 20:28 Cv 20:28 Ro 3:24 Ro 3:25 Ga 3:13 Eph 1:7 Eph 5:2 1Ti 2:6 Tit 2:14 Heb 9:12 Heb 9:22 Heb 10:12-14 1Ph 1:19 1Ph 1:20 1Ph 3:18 1Gi 2:2 KhH 1:5 KhH 5:9 KhH 14:4
15 Ay chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.Xt 24:10 So 12:8 Exe 1:26-28 Gi 1:18 Gi 14:9 Gi 15:24 2Co 4:4 2Co 4:6 Php 2:6 Heb 1:3
16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.Col 1:15 Thi 102:25-27 Esa 40:9-12 Esa 44:24 Gi 1:3 1Co 8:6 Eph 3:9 Heb 1:2 Heb 1:10-12 Heb 3:3 Heb 3:4
17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.Col 1:15 Ch 8:22 Ch 8:23 Esa 43:11-13 Esa 44:6 Mic 5:2 Gi 1:1-3 Gi 8:58 Gi 17:5 1Co 8:6 Heb 13:8 KhH 1:8 KhH 1:11 KhH 1:17 KhH 2:8
18 Ay cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.Col 1:24 Col 2:10-14 1Co 11:3 Eph 1:10 Eph 1:22 Eph 1:23 Eph 4:15 Eph 4:16 Eph 5:23
19 Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài,Col 2:3 Col 2:9 Col 3:11 Mt 11:25-27 Lc 10:21 Gi 1:16 Gi 3:34 Eph 1:3 Eph 1:23 Eph 4:10
20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.Col 1:21 Col 1:22 Lv 6:30 Thi 85:10 Thi 85:11 Esa 9:6 Esa 9:7 Exe 45:17-20 Dan 9:24-26 Mic 5:2 Mic 5:5 Xch 9:9 Xch 9:10 Lc 2:14 Cv 10:30 Ro 5:1 2Co 5:19-21 Eph 2:13-17 Heb 13:20 Heb 13:21 1Gi 4:9 1Gi 4:10
21 Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình,Ro 1:30 Ro 5:9 Ro 5:10 Ro 8:7 Ro 8:8 1Co 6:9-11 Eph 2:1 Eph 2:2 Eph 2:12 Eph 2:19 Eph 4:18 Tit 3:3-7 Gco 4:4
22 nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được;Ro 7:4 Eph 2:15 Eph 2:16 Heb 10:10 Heb 10:20
23 miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo Tin Lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy.Thi 92:13 Thi 92:14 Thi 125:5 Exe 18:26 Ose 6:3 Ose 6:4 Sop 1:6 Mt 24:13 Lc 8:13-15 Lc 22:32 Gi 8:30-32 Gi 15:9 Gi 15:10 Cv 11:23 Cv 14:22 Ro 2:7 Ga 4:11 Ga 5:7 Ga 6:9 1Th 3:5 Heb 3:6 Heb 3:14 Heb 4:14 Heb 10:38 1Ph 1:5 2Ph 2:18-22 1Gi 2:27 KhH 2:10
24 Nay tôi lấy làm vui vẻ về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài.Mt 5:11 Mt 5:12 Cv 5:41 Ro 5:3 2Co 7:4 Eph 3:1 Eph 3:13 Php 2:17 Php 2:18 Gco 1:2
25 Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn,Col 1:23 1Th 3:2 1Ti 4:6
26 tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài.Ro 16:25 Ro 16:26 1Co 2:7 Eph 3:3-10
27 Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.1Co 2:12-14 2Co 2:14 2Co 4:6 Ga 1:15 Ga 1:16
28 Ay là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.Cv 3:20 Cv 5:42 Cv 8:5 Cv 8:35 Cv 9:20 Cv 10:36 Cv 11:20 Cv 13:38 Cv 17:3 Cv 17:18 Ro 16:25 1Co 1:23 1Co 15:12 2Co 4:5 2Co 10:14 Eph 3:8 Php 1:15-18 1Ti 3:16
29 Ay cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi.Col 4:12 1Co 15:10 2Co 5:9 2Co 6:5 2Co 11:23 Php 2:16 1Th 2:9 2Th 3:8 2Ti 2:10 KhH 2:3