Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Giê-rê-mi 29:13

 

hocthuocloichua block

Ê-phê-sô chương 5

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài;Eph 4:32 Lv 11:45 Mt 5:45 Mt 5:48 Lc 6:35 Lc 6:36 1Ph 1:15 1Ph 1:16 1Gi 4:11
2 hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.Eph 3:17 Eph 4:2 Eph 4:15 Gi 13:34 Ro 14:16 1Co 16:14 Col 3:14 1Th 4:9 1Ti 4:12 1Ph 4:8 1Gi 3:11 1Gi 3:12 1Gi 3:23 1Gi 4:20 1Gi 4:21
3 Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ.Eph 5:5 Eph 4:19 Eph 4:20 So 25:1 Ph 23:17 Ph 23:18 Mt 15:19 Mc 7:21 Cv 15:20 Ro 1:29 Ro 6:13 1Co 5:10 1Co 5:11 1Co 6:9 1Co 6:13 1Co 6:18 1Co 10:8 2Co 12:21 Ga 5:19-21 Col 3:5 1Th 4:3 1Th 4:7 Heb 12:16 Heb 13:4 2Ph 2:10 KhH 2:14 KhH 2:21 KhH 9:21 KhH 21:8 KhH 22:15
4 Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, những thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.Eph 4:29 Ch 12:23 Ch 15:2 Trd 10:13 Mt 12:34-37 Mc 7:22 Col 3:8 Gco 3:4-8 2Ph 2:7 2Ph 2:18 Giu 1:10 Giu 1:13
5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời.1Co 6:9 1Co 6:10 Ga 5:19 Ga 5:21
6 Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dổ anh em; vì ấy là nhơn những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch.Grm 29:8 Grm 29:9 Grm 29:31 Exe 13:10-16 Mic 3:5 Mt 24:4 Mt 24:24 Mc 13:5 Mc 13:22 Ga 6:7 Ga 6:8 Col 2:4 Col 2:8 Col 2:18 2Th 2:3 2Th 2:10-12 1Gi 4:1
7 Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.Eph 5:11 So 16:26 Thi 50:18 Ch 1:10-17 Ch 9:6 Ch 13:20 1Ti 5:22 KhH 18:4
8 Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng;Eph 2:11 Eph 2:12 Eph 4:18 Eph 6:12 Thi 74:20 Esa 9:2 Esa 42:16 Esa 60:2 Grm 13:16 Mt 4:16 Lc 1:79 Cv 17:30 Cv 26:18 Ro 1:21 Ro 2:19 2Co 6:14 Col 1:13 Tit 3:3 1Ph 2:9 1Gi 2:8
9 vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhơn từ, công bình và thành thật.Ga 5:22 Ga 5:23
10 Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa,1Sa 17:39 Ro 12:1 Ro 12:2 Php 1:10 1Th 5:21
11 và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn;Eph 5:7 St 49:5-7 Thi 1:1 Thi 1:2 Thi 26:4 Thi 26:5 Thi 94:20 Thi 94:21 Ch 4:14 Ch 4:15 Ch 9:6 Grm 15:17 Ro 16:17 1Co 5:9-11 1Co 10:20 1Co 10:21 2Co 6:14-18 2Th 3:6 2Th 3:14 1Ti 6:5 2Ti 3:5 2Gi 1:10 2Gi 1:11 KhH 18:4
12 vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.Eph 5:3 Ro 1:24-27 1Ph 4:3
13 Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.Ca 2:14 Ose 2:10 Ose 7:1
14 Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.Esa 51:17 Esa 52:1 Esa 60:1 Ro 13:11 Ro 13:12 1Co 15:34 1Th 5:6 2Ti 2:26
15 Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.Eph 5:33 Mt 8:4 Mt 27:4 Mt 27:24 1Th 5:15 Heb 12:25 1Ph 1:22 KhH 19:10
16 Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.Trd 9:10 Ro 13:11 Ga 6:10 Col 4:5
17 Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.Eph 5:15 Col 4:5
18 Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.St 9:21 St 19:32-35 Ph 21:20 Thi 69:12 Ch 20:1 Ch 23:20 Ch 23:21 Ch 23:29-35 Esa 5:11-13 Esa 5:22-13 Mt 24:49 Lc 12:45 Lc 21:34 Ro 13:13 1Co 5:11 1Co 6:10 1Co 11:21 Ga 5:21 1Th 5:7
19 Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.Cv 16:25 1Co 14:26 Col 3:16 Gco 5:13
20 Hãy thường thường nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.Eph 5:4 Gip 1:21 Thi 34:1 Esa 63:7 Cv 5:41 1Co 1:4 Php 1:3 Php 4:6 Col 1:11 Col 1:12 Col 3:17 1Th 3:9 1Th 5:18 2Th 1:3 2Th 2:13
21 Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.Eph 5:22 Eph 5:24 St 16:9 1Su 29:24 Ro 13:1-5 1Co 16:16 Php 2:3 1Ti 2:11 1Ti 3:4 Heb 13:17 1Ph 2:13 1Ph 5:5
22 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,Eph 5:24 St 3:16 Ext 1:16-18 Ext 1:20-18 1Co 14:34 Col 3:18-25 1Ti 2:11 1Ti 2:12 Tit 2:5 1Ph 3:1-6
23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.1Co 11:3-10
24 Ay vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.Eph 5:33 Xt 23:13 Xt 29:35 Col 3:20 Col 3:22 Tit 2:7 Tit 2:9
25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,Eph 5:28 St 2:24 St 24:67 2Sa 12:3 Ch 5:18 Ch 5:19 Col 3:19 1Ph 3:7
26 để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch,Gi 17:17-19 Cv 26:18 1Co 6:11 Tit 2:14 Heb 9:14 Heb 10:10 1Ph 1:2 Giu 1:1
27 đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.2Co 4:14 2Co 11:2 Col 1:22 Col 1:28 Giu 1:24
28 Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.Eph 5:31 Eph 5:33 St 2:21-24 Mt 19:5
29 Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh,Eph 5:31 Ch 11:17 Trd 4:5 Ro 1:31
30 vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.Eph 1:23 St 2:23 Ro 12:5 1Co 6:15 1Co 12:12-27 Col 2:19
31 Vậy nên người đờn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.St 2:24 Mt 19:5 Mc 10:7 Mc 10:8 1Co 6:16
32 Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy.Eph 6:19 Col 2:2 1Ti 3:8 1Ti 3:16
33 Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.Eph 5:25 Eph 5:28 Eph 5:29 Col 3:19 1Ph 3:7