Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Song sự nhơn từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo. Thi Thiên 103:17-18

 

hocthuocloichua block

Rô-ma chương 12

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.Ro 15:30 1Co 1:10 2Co 5:20 2Co 6:1 2Co 10:1 Eph 4:1 1Th 4:1 1Th 4:10 1Th 5:12 Heb 13:22
2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.Xt 23:2 Lv 18:29 Lv 18:30 Ph 18:9-14 Gi 7:7 Gi 14:30 Gi 15:19 Gi 17:14 1Co 3:19 2Co 4:4 2Co 6:14-17 Ga 1:4 Eph 2:2 Eph 4:17-20 Gco 1:27 Gco 4:4 1Ph 1:14 1Ph 1:18 1Ph 4:2 2Ph 1:4 2Ph 2:20 1Gi 2:15-17 1Gi 3:13 1Gi 4:4 1Gi 4:5 1Gi 5:19 KhH 12:9 KhH 13:8
3 Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.Ro 12:6-8 Ro 1:5 Ro 15:15 Ro 15:16 1Co 3:10 1Co 15:10 Ga 2:8 Ga 2:9 Eph 3:2 Eph 3:4 Eph 3:7 Eph 3:8 Eph 4:7-12 Col 1:29 1Ti 1:14 1Ph 4:11
4 Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau,1Co 12:4 1Co 12:12 1Co 12:27 Eph 4:15 Eph 4:16
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.Ro 12:4 1Co 10:17 1Co 12:12-14 1Co 12:20-14 1Co 12:27-14 1Co 12:28-14 Eph 1:23 Eph 4:25 Eph 5:23 Eph 5:30 Col 1:24 Col 2:19
6 Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin;Ro 1:11 1Co 1:5-7 1Co 4:6 1Co 4:7 1Co 12:4-11 1Co 12:28-31 1Co 13:2 1Ph 4:10 1Ph 4:11
7 ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ;Esa 21:8 Exe 3:17-21 Exe 33:7-9 Mt 24:45-47 Lc 12:42-44 Cv 20:20 Cv 20:28 Col 4:17 1Ti 4:16 2Ti 4:2 1Ph 5:1-4
8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.Cv 13:15 Cv 15:32 Cv 20:2 1Co 14:3 1Th 2:3 1Ti 4:13 Heb 10:25 Heb 13:22
9 Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.2Sa 20:9 2Sa 20:10 Thi 55:21 Ch 26:25 Exe 33:31 Mt 26:49 Gi 12:6 2Co 6:6 2Co 8:8 1Th 2:3 1Ti 1:5 Gco 2:15 Gco 2:16 1Ph 1:22 1Ph 4:8 1Gi 3:18-20
10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.Gi 13:34 Gi 13:35 Gi 15:17 Gi 17:21 Cv 4:32 Ga 5:6 Ga 5:13 Ga 5:22 Eph 4:1-3 Col 1:4 1Th 4:9 2Th 1:3 Heb 13:1 1Ph 1:22 1Ph 2:17 1Ph 3:8 1Ph 3:9 2Ph 1:7 1Gi 2:9-11 1Gi 3:10-18 1Gi 4:11 1Gi 4:20 1Gi 4:21 1Gi 5:1 1Gi 5:2
11 Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.Xt 5:17 Ch 6:6-9 Ch 10:26 Ch 13:4 Ch 18:9 Ch 22:29 Ch 24:30-34 Ch 26:13-16 Trd 9:10 Esa 56:10 Mt 25:26 Cv 20:34 Cv 20:35 Eph 4:28 1Th 4:11 1Th 4:12 2Th 3:6-12 1Ti 5:13 Heb 6:10 Heb 6:11
12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.Ro 5:2 Ro 5:3 Ro 15:13 Thi 16:9-11 Thi 71:20-23 Thi 73:24-26 Ch 10:28 Ch 14:32 Ca 3:24-26 Hab 3:17 Hab 3:18 Mt 5:12 Lc 10:20 1Co 13:13 Php 3:1 Php 4:4 Col 1:27 1Th 5:8 1Th 5:16 2Th 2:16 2Th 2:17 Tit 2:13 Tit 3:7 Heb 3:6 Heb 6:17-19 1Ph 1:3-8 1Ph 4:13 1Gi 3:1-3
13 Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.Ro 12:8 Ro 15:25-28 Thi 41:1 Cv 4:35 Cv 9:36-41 Cv 10:4 Cv 20:34 Cv 20:35 1Co 16:1 1Co 16:2 2Co 8:1-4 2Co 9:1 2Co 9:12 Ga 6:10 Phm 1:7 Heb 6:10 Heb 13:16 1Gi 3:17
14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa.Ro 12:21 Gip 31:29 Gip 31:30 Mt 5:44 Lc 6:28 Lc 23:34 Cv 7:60 1Co 4:12 1Co 4:13 1Th 5:15 Gco 3:10 1Ph 2:21-23 1Ph 3:9
15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.Esa 66:10-14 Lc 1:58 Lc 15:5-10 Cv 11:23 1Co 12:26 2Co 2:3 Php 2:17 Php 2:18 Php 2:28
16 Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan.Ro 15:5 Ro 6:2 2Su 30:12 Grm 32:39 Cv 4:32 1Co 1:10 Php 1:27 Php 2:2 Php 2:3 Php 3:16 Php 4:2 1Ph 3:8
17 Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.Ro 12:19 Ch 20:22 Mt 5:39 1Th 5:15 1Ph 3:9
18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.Ro 14:17 Ro 14:19 2Sa 20:19 Thi 34:14 Thi 120:5-7 Ch 12:20 Mt 5:5 Mt 5:9 Mc 9:50 1Co 7:15 2Co 13:11 Ga 5:22 Eph 4:3 Col 3:14 Col 3:15 1Th 5:13 2Ti 2:22 Heb 12:14 Gco 3:16-18 1Ph 3:11
19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.Ro 12:14 Ro 12:17 Lv 19:18 1Sa 25:26 1Sa 25:33 Ch 24:17-19 Ch 24:29-19 Exe 25:12
20 Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.Xt 23:4 Xt 23:5 1Sa 24:16-19 1Sa 26:21 Ch 25:21 Ch 25:22 Mt 5:44
21 Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.Ch 16:32 Lc 6:27-30 1Ph 3:9