Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

Giăng chương 10

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào trước nơi khác, thì người đó là trộm cướp.Gi 3:3
2 Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên.Gi 10:7 Gi 10:9 Cv 20:28 1Ti 3:2-7 1Ti 4:14 Tit 1:5 KhH 1:20 KhH 2:1
3 Người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài.Esa 53:10-12 1Co 16:9 Col 4:3 1Ph 1:12 KhH 3:7 KhH 3:8 KhH 3:20
4 Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.Gi 12:26 Gi 13:15 Gi 14:2 Gi 14:3 Ph 1:30 Mic 2:12 Mic 2:13 Mt 16:24 1Co 11:1 Eph 5:1 Php 2:5-11 Heb 6:20 Heb 12:2 1Ph 2:21 1Ph 4:1 1Ph 5:3
5 Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ.1Vua 22:7 Ch 19:27 Mc 4:24 Lc 8:18 Eph 4:11-15 Col 2:6-10 2Ti 3:5-7 2Ti 4:3 1Ph 2:1-3 1Gi 2:19 1Gi 2:21 1Gi 4:5 1Gi 4:6 KhH 2:2
6 Đức Chúa Jêsus phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi.Gi 6:52 Gi 6:60 Gi 7:36 Gi 8:27 Gi 8:43 Thi 82:5 Thi 106:7 Ch 28:5 Esa 6:9 Esa 6:10 Esa 56:11 Dan 12:10 Mt 13:13 Mt 13:14 Mt 13:51 1Co 2:14 1Gi 5:20
7 Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên.Gi 10:1 Gi 10:9 Gi 14:6 Eph 2:18 Heb 10:19-22
8 Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó.Gi 10:1 Esa 56:10-12 Exe 22:25-28 Exe 34:2 Sop 3:3 Xch 11:4-9 Xch 11:16-9 Cv 5:36
9 Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.Gi 10:1 Gi 10:7 Gi 14:6 Ro 5:1 Ro 5:2 Eph 2:18 Heb 10:19-22
10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.Gi 10:1 Gi 12:6 Esa 56:11 Exe 34:2-4 Ose 7:1 Mt 21:13 Mt 23:14 Mc 11:17 Ro 2:21 2Ph 2:1-3
11 Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.Gi 10:14 Thi 23:1 Thi 80:1 Esa 40:11 Exe 34:12 Exe 34:23 Exe 37:24 Mic 5:4 Xch 13:7 Heb 13:20 1Ph 2:25 1Ph 5:4
12 Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn; muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc.Gi 10:3 Esa 56:10-12 Exe 34:2-6 Xch 11:16 Xch 11:17 1Ti 3:3 1Ti 3:8 2Ti 4:10 Tit 1:7 1Ph 5:2 2Ph 2:3
13 Ay vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên.Gi 12:6 Cv 18:17 Php 2:20
14 Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta,Gi 10:27 Thi 1:6 2Ti 2:19 KhH 2:2 KhH 2:9 KhH 2:13 KhH 2:19 KhH 3:1 KhH 3:8 KhH 3:15
15 cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.Gi 1:18 Gi 6:46 Gi 8:55 Gi 17:25 Mt 11:27 Lc 10:21 KhH 5:2-9
16 Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cùng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.Gi 11:52 St 49:10 Thi 22:26-31 Thi 72:17-19 Thi 86:9 Thi 98:2 Thi 98:3 Esa 11:10 Esa 24:13-16 Esa 42:10-12 Esa 43:6 Esa 49:6 Esa 52:10 Esa 56:8 Ose 1:10 Xch 2:11 Xch 8:20-23 Cv 18:10 Ro 9:23 Ro 9:24 Ro 15:9-13 Eph 2:14 1Ph 2:10
17 Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ay vì ta phó sự sống mình để được lấy lại.Gi 3:25 Gi 15:9 Gi 15:10 Gi 17:4 Gi 17:5 Gi 17:24-26 Esa 42:1 Esa 42:21 Esa 53:7-12 Heb 2:9
18 Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.Gi 18:5 Gi 18:6 Gi 19:11 Mt 26:53-56
19 Nhơn những lời đó người Giu-đa lại chia phe ra nữa.Gi 7:40-43 Gi 9:16 Mt 10:34 Mt 10:35 Lc 12:51-53 Cv 14:4 Cv 23:7-10 1Co 3:3 1Co 11:18
20 Phần nhiều người trong đám họ nói rằng: Người bị quỉ ám, người là điên sao các ngươi nghe làm chi?Gi 7:20 Gi 8:48 Gi 8:52 Mt 9:34 Mt 10:25 Mc 3:21 Cv 26:24
21 Kẻ khác nói rằng: Ay đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỉ ám. Quỉ há có thể mở mắt kẻ mù được sao?Gi 9:6 Gi 9:32 Xt 4:11 Xt 8:19 Thi 94:9 Thi 146:8 Ch 20:12 Esa 35:5 Esa 35:6 Mt 11:5
22 Tại thành Giê-ru-sa-lem có giữ lễ Khánh Thành đền thờ. Bấy giờ là mùa đông;
23 Đức Chúa Jêsus đi dạo trong đền thờ, dưới hiên cửa Sa-lô-môn.Cv 3:11 Cv 5:12
24 Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẫn mãi cho đến khi nào? Nếu thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi.1Vua 18:21 Mt 11:3 Lc 3:15
25 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi, mà các ngươi không tin; những việc ta nhơn danh Cha ta mà làm đều làm chứng cho ta.Gi 5:17-43 Gi 8:12 Gi 8:24 Gi 8:58
26 Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta.Gi 10:4 Gi 10:27 Gi 6:37 Gi 6:44 Gi 6:45 Gi 6:65 Gi 8:47 Gi 12:37-40 Ro 11:7 Ro 11:8 2Co 4:3 2Co 4:4 1Gi 4:6
27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.Gi 10:4 Gi 10:8 Gi 10:16 Gi 5:25 Gi 8:43 Mt 17:5 Cv 3:23 Heb 3:7 KhH 3:20
28 Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.Gi 3:16 Gi 3:36 Gi 5:39 Gi 5:40 Gi 6:27 Gi 6:40 Gi 6:47 Gi 6:68 Gi 11:25 Gi 17:2 Ro 5:21 Ro 6:23 1Ti 1:16 1Gi 2:25 1Gi 5:13-20 Giu 1:21
29 Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.Gi 6:37 Gi 17:2 Gi 17:6 Gi 17:9 Gi 17:11
30 Ta với Cha là một.Gi 1:1 Gi 1:2 Gi 5:17 Gi 5:23 Gi 8:58 Gi 14:9 Gi 14:23 Gi 16:15 Gi 17:10 Gi 17:21 Mt 11:27 Mt 28:19 1Ti 3:16 Tit 2:13 1Gi 5:7 1Gi 5:20
31 Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném NgàiGi 5:18 Gi 8:59 Gi 11:8 Xt 17:4 1Sa 30:6 Mt 21:35 Mt 23:35 Cv 7:52 Cv 7:58 Cv 7:59
32 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đã ta?Gi 10:25 Gi 10:37 Gi 5:19 Gi 5:20 Gi 5:36 Mt 11:5 Cv 2:22 Cv 10:38
33 Người Giu-đa trả lời rằng: Ay chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lời lộng ngôn: ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.Lv 24:14 1Vua 21:10
34 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng: Ta đã phán: Các ngươi là các thần, hay sao?Gi 12:34 Gi 15:25 Ro 3:10-19
35 Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được,St 15:1 Ph 18:15 Ph 18:18-20 1Sa 14:36 1Sa 14:37 1Sa 15:1 1Sa 23:9-11 1Sa 28:6 1Sa 30:8 2Sa 7:5 1Su 22:8 2Su 11:2 2Su 11:3 2Su 19:2 Ro 13:1
36 thì ta đây, là Đấng Cha đã biệt ra thánh, và sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn?Gi 3:34 Gi 6:27 Thi 2:2 Thi 2:6-12 Esa 11:2-5 Esa 42:1 Esa 42:3 Esa 49:1-3 Esa 49:6-8 Esa 55:4 Esa 61:1-3 Grm 1:5
37 Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta.Gi 10:25 Gi 10:32 Gi 5:31 Gi 12:37-40 Gi 14:10 Gi 15:24 Mt 11:20-24
38 Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.Gi 3:2 Gi 5:36 Cv 2:22 Cv 4:8-12
39 Chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa; nhưng Ngài tránh khỏi tay họ.Gi 10:31 Gi 7:30 Gi 7:44 Gi 8:59 Lc 4:29 Lc 4:30
40 Đoạn, Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi Giăng đã làm phép báp tem trước hết, và trú tại đó.Gi 1:28 Gi 3:26
41 Có nhiều kẻ đến cùng Ngài, mà nói rằng: Giăng chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giăng đã nói về người nầy là thật.Gi 3:26 Mt 4:23-25 Mc 1:37 Lc 5:1 Lc 12:1
42 Tại đó có nhiều người tin Ngài.Gi 2:23 Gi 4:39 Gi 4:41 Gi 8:30 Gi 11:45 Gi 12:42