Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ay cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính. Rô-ma 13:6-7

Ma-thi-ơ chương 7

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.Esa 66:5 Exe 16:52-56 Lc 6:37 Ro 2:1 Ro 2:2 Ro 14:3 Ro 14:4 Ro 14:10-13 1Co 4:3-5 Gco 3:1 Gco 4:11 Gco 4:12
2 Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.Qx 1:7 Thi 18:25 Thi 18:26 Thi 137:7 Thi 137:8 Grm 51:24 Ob 1:15 Mc 4:24 Lc 6:38 2Co 9:6 2Th 1:6 2Th 1:7 Gco 2:13 KhH 18:6
3 Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?Lc 6:41 Lc 6:42 Lc 18:11
4 Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình?
5 Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.Mt 22:18 Mt 23:14-28 Lc 12:56 Lc 13:15
6 Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi.Mt 10:14 Mt 10:15 Mt 15:26 Ch 9:7 Ch 9:8 Ch 23:9 Ch 26:11 Cv 13:45-47 Php 3:2 Heb 6:6 Heb 10:29 2Ph 2:22
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.Mt 7:11 Mt 21:22 1Vua 3:5 Thi 10:17 Thi 50:15 Thi 86:5 Thi 145:18 Thi 145:19 Esa 55:6 Esa 55:7 Grm 29:12 Grm 29:13 Grm 33:3 Mc 11:24 Lc 11:9 Lc 11:10 Lc 11:13 Lc 18:1 Gi 4:10 Gi 14:13 Gi 14:14 Gi 15:7 Gi 15:16 Gi 16:23 Gi 16:24 Gco 1:5 Gco 1:6 Gco 5:15 1Gi 3:22 1Gi 5:14 1Gi 5:15 KhH 3:17 KhH 3:18
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.Mt 15:22-28 2Su 33:1 2Su 33:2 2Su 33:19 Thi 81:10 Thi 81:16 Gi 2:2 Gi 3:8-10 Lc 23:42 Lc 23:43 Cv 9:11
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?Lc 11:11-13
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?St 6:5 St 8:21 Gip 15:16 Grm 17:9 Ro 3:9 Ro 3:19 Ga 3:22 Eph 2:1-3 Tit 3:3
12 Ay vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.Lc 6:31
13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.Mt 3:2 Mt 3:8 Mt 18:2 Mt 18:3 Mt 23:13 Ch 9:6 Esa 55:7 Exe 18:27-32 Lc 9:33 Lc 13:24 Lc 13:25 Lc 14:33 Gi 10:9 Gi 14:6 Cv 2:38-40 Cv 3:19 2Co 6:17 Ga 5:24
14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.Mt 16:24 Mt 16:25 Ch 4:26 Ch 4:27 Ch 8:20 Esa 30:21 Esa 35:8 Esa 57:14 Grm 6:16 Mc 8:34 Gi 15:18-20 Gi 16:2 Gi 16:33 Cv 14:22 1Th 3:2-5
15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.Mt 10:17 Mt 16:6 Mt 16:11 Mc 12:38 Lc 12:15 Cv 13:40 Php 3:2 Col 2:8 2Ph 3:17
16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê?Mt 7:20 Mt 12:33 2Ph 2:10-18 Giu 1:10-19
17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu.Thi 1:3 Thi 92:13 Thi 92:14 Esa 5:3-5 Esa 61:3 Grm 11:19 Grm 17:8 Lc 13:6-9 Ga 5:22-24 Eph 5:9 Php 1:11 Col 1:10 Gco 3:17 Gco 3:18
18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt.Ga 5:17 1Gi 3:9 1Gi 3:10
19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi.Mt 3:10 Mt 21:19 Mt 21:20 Esa 5:5-7 Esa 27:11 Exe 15:2-7 Lc 3:9 Lc 13:6-9 Gi 15:2-6 Heb 6:8 Giu 1:12
20 Ay vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.Mt 7:16 Cv 5:38
21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.Mt 25:11 Mt 25:12 Ose 8:2 Ose 8:3 Lc 6:46 Lc 13:25 Cv 19:13-20 Ro 2:13 Tit 1:16 Gco 1:22 Gco 2:20-26
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?Mt 7:21 Mt 24:36 Esa 2:11 Esa 2:17 Mal 3:17 Mal 3:18 Lc 10:12 1Th 5:4 2Th 1:10 2Ti 1:12 2Ti 1:18 2Ti 4:8
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!Mt 25:12 Gi 10:14 Gi 10:27-30 2Ti 2:19
24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.Mt 7:7 Mt 7:8 Mt 7:13 Mt 7:14 Mt 5:3-12 Mt 5:28-32 Mt 6:14 Mt 6:15 Mt 6:19-21 Mt 12:50 Lc 6:47-49 Lc 11:28 Gi 13:17 Gi 14:15 Gi 14:22-24 Gi 15:10 Gi 15:14 Ro 2:6-9 Ga 5:6 Ga 5:7 Ga 6:7 Ga 6:8 Gco 1:21-27 Gco 2:17-26 1Gi 2:3 1Gi 3:22-24 1Gi 5:3-5 KhH 22:14 KhH 22:15
25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.Exe 13:11-16 Mal 3:3 Cv 14:22 1Co 3:13-15 Gco 1:12 1Ph 1:7
26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.1Sa 2:30 Ch 14:1 Grm 8:9 Lc 6:49 Gco 2:20
27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.Mt 12:43-45 Mt 13:19-22 Exe 13:10-16 1Co 3:13 Heb 10:26-31 2Ph 2:20-22
28 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ;Mt 13:54 Thi 45:2 Mc 1:22 Mc 6:2 Lc 4:22 Lc 4:32 Lc 19:48 Gi 7:15 Gi 7:46
29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.Mt 5:20 Mt 5:28 Mt 5:32 Mt 5:44 Mt 21:23-27 Mt 28:18 Ph 18:18 Ph 18:19 Trd 8:4 Esa 50:4 Grm 23:28 Grm 23:29 Mic 3:8 Lc 21:15 Cv 3:22 Cv 3:23 Cv 6:10 Heb 4:12 Heb 4:13