Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Thi Thiên 37:4

 

hocthuocloichua block

Thi Thiên chương 94

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Hỡi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, Hỡi Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra.Ph 32:35 Ph 32:41 Ph 32:42 Esa 35:4 Esa 59:17 Grm 50:28 Nah 1:2 Ro 12:19 2Th 1:8 Heb 10:30
2 Hỡi quan xét thế gian, hãy chổi dậy, Báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo.Thi 7:6 Thi 68:1 Thi 74:22 Mic 5:9
3 Hỡi Đức Giê-hô-va, kẻ ác sẽ được thắng cho đến chừng nào?Thi 43:2 Thi 73:8 Thi 74:9 Thi 74:10 Thi 79:5 Thi 80:4 Thi 89:46 Grm 12:1 Grm 12:2 Grm 47:6 KhH 6:10
4 Chúng nó buông lời nói cách xấc xược. Những kẻ làm ác đều phô mình.Thi 31:18 Thi 59:7 Thi 59:12 Thi 64:3 Thi 64:4 Thi 73:8 Thi 73:9 Thi 140:3 Ch 30:14 Grm 18:18 Mt 12:24 Mt 12:34 Giu 1:14 Giu 1:15
5 Hãy Đức Giê-hô-va, chúng nó chà nát dân sự Ngài, Làm khổ sở cho cơ nghiệp Ngài.Thi 7:2 Thi 14:4 Thi 44:22 Thi 74:8 Thi 74:19 Thi 74:20 Thi 79:2 Thi 79:3 Thi 79:7 Thi 129:2 Thi 129:3 Esa 3:15 Esa 52:5 Grm 22:17 Grm 51:20-23 Grm 51:34-23 Mic 3:2 Mic 3:3 KhH 17:6
6 Chúng nó giết người góa bụa, kẻ khách, Và làm chết những kẻ mồ côi.Esa 10:2 Esa 13:15-18 Grm 7:6 Grm 22:3 Exe 22:7 Mal 3:5
7 Chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu, Đức Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý vào.Thi 10:11-13 Thi 59:7 Gip 22:12 Gip 22:13 Esa 29:15 Exe 8:12 Exe 9:9 Sop 1:12 Lc 18:3 Lc 18:4
8 Hỡi người u mê trong dân, khá xem xét; Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ngoan?Thi 49:10 Thi 73:22 Thi 92:6 Ch 12:1 Esa 27:11 Grm 8:6-8 Grm 10:8 Ro 3:11
9 Đấng đã gắn tai há sẽ chẳng nghe sao? Đấng đã nắn con mắt há sẽ chẳng thấy ư?Xt 4:11 Ch 20:1 Ch 20:12
10 Đấng sửa phạt các nước há sẽ chẳng phạt sao? Ay là Đấng dạy sự tri thức cho loài người.Thi 9:5 Thi 10:16 Thi 44:2 Thi 135:8-12 Thi 149:7 Esa 10:12 Esa 37:36 Grm 10:25 Exe 39:21
11 Đức Giê-hô-va biết rằng tư tưởng loài người Chỉ là hư không.Thi 49:10-13 Gip 11:11 Gip 11:12 Ro 1:21 Ro 1:22 1Co 1:19 1Co 1:21 1Co 1:25
12 Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt, Và dạy luật pháp Ngài cho,Thi 119:67 Thi 119:71 Gip 5:17 Ch 3:11 1Co 11:32 Heb 12:5-11
13 Để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, Cho đến khi hầm đã đào xong cho những kẻ ác.Esa 26:20 Esa 26:21 Hab 3:16 2Co 4:17 2Co 4:18 2Th 1:7 2Th 1:8 Heb 4:9 KhH 14:13
14 Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, Cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài.Thi 37:28 1Sa 12:22 Esa 49:14 Esa 49:15 Grm 32:39 Grm 32:40 Gi 10:27-31 Ro 8:30 Ro 8:38 Ro 8:39 Ro 11:1 Ro 11:2 Heb 13:5
15 Vì sự đoán xét sẽ trở về công bình, Phàm kẻ nào có lòng ngay thẳng sẽ theo.Thi 94:2 Thi 94:3 Thi 7:8 Thi 7:9 Thi 9:16 Thi 58:11 Thi 125:3 Ph 32:35 Ph 32:36 Gip 35:14 Mic 7:9 Mal 3:18 2Ph 3:8-10 KhH 15:3 KhH 15:4
16 Ai sẽ vì tôi dấy lên nghịch kẻ dữ? Ai sẽ đứng binh vực tôi đối cùng kẻ làm ác?Xt 32:26-29 So 25:6-13 Qx 5:23 1Vua 18:39 1Vua 18:40 2Vua 9:32 2Vua 10:15 Esa 59:16 Esa 63:5 Grm 5:1 Exe 22:30 Mt 12:30 3Gi 1:8
17 Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ tôi, Ít nữa linh hồn tôi đã ở nơi nín lặng.Thi 118:13 Thi 124:1 Thi 124:2 Thi 125:1 Thi 142:4 Thi 142:5 Gi 16:32 2Co 1:8-10 2Ti 4:16 2Ti 4:17
18 Hỡi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói: Chơn tôi trợt, Thì sự nhơn từ Ngài nâng đỡ tôi.Thi 17:5 Thi 37:23 Thi 37:24 Thi 38:16 Thi 119:116 Thi 119:117 Thi 121:3 1Sa 2:9 Gi 12:5 Esa 41:10 Lc 22:32 1Ph 1:5
19 Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, Thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.Thi 43:2-5 Thi 61:2 Thi 63:5 Thi 63:6 Thi 73:12-16 Thi 77:2-10 Grm 20:7-11 Hab 3:16-18 Ro 5:2-5 2Co 1:4 2Co 1:5 1Ph 1:7 1Ph 1:8
20 Ngôi kẻ ác nhờ luật pháp toan sự thiệt hại, Há sẽ giao thông với Chúa sao?Thi 52:1 Thi 82:1 1Sa 22:12 Trd 3:16 Trd 5:8 Am 6:3
21 Chúng nó hiệp nhau lại nghịch linh hồn người công bình, Và định tội cho huyết vô tội.Thi 2:1-3 Thi 22:16 Thi 59:3 Ch 1:11 Ch 1:16 Mt 27:1 Cv 4:5-7 Cv 4:27-7 Cv 4:28-7
22 Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cao của tôi; Đức Chúa Trời tôi là hòn đá, tức nơi tôi nương náu mình.Thi 94:10 Thi 27:1-3 Thi 59:9 Thi 59:16 Thi 59:17 Thi 62:2 Thi 62:6
23 Ngài làm cho sự gian ác chúng nó đổ lại trên chúng nó, Và diệt chúng nó trong sự hung dữ chúng nó; Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ diệt chúng nó.Thi 7:16 Thi 9:16 Thi 9:17 Thi 55:23 Thi 64:8 Ext 7:10 Ch 1:31 Ch 2:22 Ch 5:22 Dan 7:24