Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Song sự nhơn từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo. Thi Thiên 103:17-18

 

hocthuocloichua block

Gióp chương 19

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Gióp bèn đáp lời rằng:
2 Các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào, Và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ?Gip 8:2 Gip 18:2 Thi 13:1 KhH 6:10
3 Kìa đã mười lần các ngươi quở trách ta, Bạc đãi ta mà không mắc cỡ.St 31:7 Lv 26:26 So 14:22 Ne 4:12 Dan 1:20
4 Dầu ta có thật lầm lỗi thế nào, Sự lỗi ta vẫn ở nơi ta.Gip 11:3-6
5 Nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta, Lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta,Thi 35:26 Thi 38:16 Thi 41:11 Thi 55:12 Mic 7:8 Sop 2:10 Xch 12:7
6 Vậy, hãy biết rằng ấy Đức Chúa Trời đã đánh đổ ta, Và giang lưới Ngài chung quanh ta.Gip 7:20 Gip 16:11-14 Thi 44:9-14 Thi 66:10-12
7 Nầy tôi kêu la về sự hung bạo, song tôi chẳng đặng nhậm lời. Tôi kêu cầu tiếp cứu, bèn không có sự công bình.Gip 10:3 Gip 10:15-17 Gip 16:17-19 Gip 21:27 Thi 22:2 Grm 20:8 Ca 3:8 Hab 1:2 Hab 1:3
8 Chúa có chận đường tôi, tôi chẳng đi qua được. Ngài có để tăm tối trên đường lối tôi.Gip 3:23 Thi 88:8 Ca 3:7 Ca 3:9 Ose 2:6
9 Ngài có bóc lột sự vinh quang tôi, Và cất mão triều khỏi đầu tôi.Gip 29:7-14 Gip 29:20-14 Gip 29:21-14 Gip 30:1 Thi 49:16 Thi 49:17 Thi 89:44 Esa 61:6 Ose 9:11
10 Ngài có làm đồi tệ tôi tứ phía, và tôi hư mất đi; Ngài rứt nhổ sự trông cậy tôi như cây cối.Gip 1:13-19 Gip 2:7 Thi 88:13-18 Ca 2:5 Ca 2:6 2Co 4:8 2Co 4:9
11 Ngài cũng nổi thạnh nộ cùng tôi, Cầm tôi là một kẻ cừu địch Ngài.Ph 32:22 Thi 89:46 Thi 90:7
12 Các đạo binh Ngài đã cùng nhau kéo tới, Đắp đường họ để đến hãm đánh tôi, Và đóng ở chung quanh trại tôi.Gip 16:11 Esa 10:5 Esa 10:6 Esa 51:23
13 Ngài khiến các anh em tôi lìa xa tôi, Và những người quen biết tôi trở nên kẻ lạ.Thi 31:11 Thi 38:11 Thi 69:8 Thi 69:20 Thi 88:8 Thi 88:18 Mt 26:56 2Ti 4:16
14 Các thân thích đều lìa bỏ tôi, Các mật hữu tôi đã quên tôi.Thi 38:11 Ch 18:24 Mic 7:5 Mic 7:6 Mt 10:21
15 Những kẻ ở trong nhà tôi, và các tớ gái tôi đãi tôi như một khách lạ, Trước mặt chúng, tôi đã trở thành một người ngoài.Gip 31:31 Gip 31:32 Thi 123:3
16 Tôi gọi kẻ tôi tớ tôi, mà nó không thưa, Dẫu tôi lấy miệng mình nài xin nó cũng vậy.Gip 1:15 Gip 1:16 Gip 1:17 Gip 1:19
17 Hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi, Và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi.Gip 2:9 Gip 2:10 Gip 17:1
18 Đến đỗi những đứa trẻ cũng khi tôi; Nếu tôi chổi dậy, chúng nó nhạo báng tôi.Gip 30:1 Gip 30:12 2Vua 2:23 Esa 3:5
19 Các bạn thân thiết đều gớm ghét tôi, Những người tôi thương mến đã trở nghịch tôi.Thi 41:9 Thi 55:12-14 Thi 55:20-14
20 Xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi, Tôi đã thoát được chỉ còn da bọc răng tôi mà thôi.Gip 30:30 Gip 33:19-22 Thi 22:14-17 Thi 32:3 Thi 32:4 Thi 38:3 Thi 102:3 Thi 102:5 Ca 4:8
21 Hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi! Vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi.Gip 6:14 Ro 12:15 1Co 12:26 Heb 13:3
22 Cớ sao các bạn bắt bớ tôi như Đức Chúa Trời, Và chưa no nê thịt tôi sao?Gip 10:16 Gip 16:13 Gip 16:14 Thi 69:26
23 Oi! Chớ chi các lời tôi đã biên chép! Ước gì nó được ghi trong một quyển sách!Gip 31:35 Esa 8:1 Esa 30:8
24 Chớ gì lấy cây biết bằng sắt và chì, Mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời!Xt 28:11 Xt 28:12 Xt 28:21 Xt 32:16 Ph 27:2 Ph 27:3 Ph 27:8 Grm 17:1
25 Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.Gip 33:23 Gip 33:24 Thi 19:14 Esa 54:5 Esa 59:20 Esa 59:21 Eph 1:7
26 Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát, Bấy giờ loài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời;Thi 17:15
27 Chánh tôi sẽ thấy Ngài, Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chớ chẳng phải kẻ khác: Lòng tôi hao mòn trong mình tôi.So 24:17 Esa 26:19
28 Nếu các bạn nói rằng: Chúng ta sẽ khuấy rầy người làm sao? Và rằng căn nguyên tai họa vốn tìm tại trong tôi,Gip 19:22 Thi 69:26
29 Khá sợ mũi gươm, Vì gươm là một khí giới hung tàn phạt tôi gian ác, Để các bạn biết rằng có sự phán xét.Gip 13:7-11 Ro 13:1-4