1 Sa-mu-ên 4:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy, còn hai con trai Hê-li, là Hóp-ni và Phi-nê -a, đều chết.