1 Sa-mu-ên 30:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, Đa-vít ra đi cùng sáu trăm người theo mình. Đến khe Bê-sô, những người mệt mỏi bèn dừng lại.