1Sa-mu-ên 30:10 - Bản dịch Truyền thống
Đa-vít cứ đuổi theo với bốn trăm người, vì hai trăm người kia dừng lại, lấy làm mệt nhọc quá, không thể qua khe Bê-sô được.