1 Sa-mu-ên 30:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đa-vít cứ đuổi theo với bốn trăm người, vì hai trăm người kia dừng lại, lấy làm mệt nhọc quá, không thể qua khe Bê-sô được.