1 Sa-mu-ên 28:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng khi Sau-lơ thấy trại quân Phi-li-tin, thì sợ và lòng rung động lắm.