1 Sa-mu-ên 26:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau-lơ bèn chổi dậy kéo ba ngàn tinh binh của Y-sơ-ra-ên, đi xuống đồng vắng Xíp đặng tìm Đa-vít.