1 Sa-mu-ên 23:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người ta đến nói cùng Đa-vít rằng: Kìa, dân Phi-li-tin hãm đánh Kê -i-la, và cướp lấy các sân đạp lúa.