1 Sa-mu-ên 22:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đa-vít đi khỏi đó, và trốn trong hang đá A-đu-lam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người.