1 Sa-mu-ên 21:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ, Đa-vít chổi dậy, ngày đó trốn xa khỏi Sau-lơ; mà đi đến cùng A-kích, vua Gát.