1 Sa-mu-ên 20:33 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau-lơ phóng cây giáo đặng đâm người; Giô-na-than bèn nhìn biết cha mình đã nhứt định giết Đa-vít.